Společnost: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. [IČ: 46356983]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
08.06.2017
Místo konání:
do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČ:
46356983
Adresa:
Čechova 1151
29322 Mladá Boleslav

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČ 463 56 983
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379
svolává na den 8. června 2017 v 10.00 hod.
do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Výroční zpráva za rok 2016, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
5. Schválení výroční zprávy za rok 2016 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016
6. Určení auditora dle § 17 odst.1 z.č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
7. Upozornění člena představenstva na možný střet zájmů
8. Závěr valné hromady
Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:
K bodu 1 pořadu jednání - k uvedenému bodu není přijímáno usnesení valné hromady
K bodu 2 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátorů), jednací a hlasovací řád.
Zdůvodnění:
Dle platných právních předpisů je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Předkládané znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z praxe společnosti s promítnutými zákonnými změnami a je uveřejněno na www.vakmb.cz
K bodu 3 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Valné hromadě představenstvo a.s. předkládá tyto dokumenty:
Výroční zprávu za rok 2016, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016.
Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům 24,-- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 1. června 2017. Ta bude zaslána na účet sdělený akcionářem. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, neboť realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení Výroční zprávy za rok 2016, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016.

K bodu 4 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2016. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti v bodě 3. pořadu jednání valné hromady.
K bodu 5 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2016, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2016.
Zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů.
K bodu 6 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2018, společnost BDO Audit s.r.o., číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 018, sídlo: Olbrachtova 1980/5, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, identifikační číslo: 453 14 381, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 7279.
Zdůvodnění:
Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona. Vhodnost kandidáta byla posouzena i s ohledem na jeho praxi a kvalifikaci.
K bodu 7 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada vyslovuje nesouhlas s činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D., pro město Mnichovo Hradiště, jehož je Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. starostou.
Zdůvodnění:
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. jako člen představenstva upozornil na možný střet zájmů, a to z důvodu, že je starostou města Mnichovo Hradiště, které je provozovatelem kanalizace ve Veselé, tj. místní části města Mnichovo Hradiště, a které má stejný předmět činnosti jako společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. – provozování vodovodů a kanalizací a úprava vod a rozvod vody. Jelikož jsou členové představenstva společnosti voleni valnou hromadou, je nutné postupovat podle ust. § 442 zákona o obchodních korporacích a zařadit na pořad jednání valné hromady hlasování o nesouhlasu s činností, které se zákaz týká, tj. činností Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D. pro město Mnichovo Hradiště.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 1. června 2017 zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií znějící na majitele, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo.
Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. Akcionáři, jakož i zmocněnci akcionářů, se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
Zástupce akcionáře – obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
Výroční zpráva za rok 2016, jednací a hlasovací řád, stanovy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 9. května 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady.
Informace o společnosti jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: http// www.vakmb.cz
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč):
aktiva celkem: 2 698 586 pasiva celkem: 2 698 586
dlouhodobý majetek: 2 294 533 vlastní kapitál: 263 814
oběžná aktiva: 361 631 cizí zdroje: 263 814
časové rozlišení: 2 700 časové rozlišení: 77
výsledek hospodaření po zdanění: 46 594

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení