Společnost: Metalšrot Tlumačov, a.s. [IČ: 46901094]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Metalšrot Tlumačov, a.s.
IČ:
46901094
Adresa:
Mánesova 510
76362 Tlumačov

Text oznámení

Společné oznámení
o uložení Projektu fúze sloučením společnosti SD KOVOŠROT s.r.o. se společností Metalšrot Tlumačov a.s. do sbírky listin a společné upozornění pro věřitele a akcionáře, příp. společníky na jejich práva
Jednatelé společnosti
SD KOVOŠROT s.r.o., se sídlem Brno, Železná 492/16, PSČ 619 00, IČO: 479 01 284, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 8896,
(dále také jen „Zanikající společnost“),
a představenstvo společnosti
Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO: 469 01 094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 861,
(dále také jen „Nástupnická společnost“),
(Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále označovány také jen jako „Zúčastněné společnosti“)
tímto v souladu s ustanovením §§ 33, 35 až 39, 118 a 119 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“) společně zveřejňují:
I.
Oznámení o uložení Projektu fúze sloučením do sbírky listin.
Projekt fúze sloučením (dále také jen „Projekt fúze“), podle kterého má být uskutečněna přeměna formou fúze sloučením Zúčastněných společností, přičemž v důsledku toho dojde k zániku společnosti SD KOVOŠROT s.r.o. bez likvidace a přechodu veškerého jejího jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost Metalšrot Tlumačov a.s., byl nejpozději ke dni zveřejnění tohoto oznámení uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného
a) Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8896, pro Zanikající společnost a
b) Krajským soudem v Brně, oddíl, B vložka 861, pro Nástupnickou společnost.
II.
Upozornění pro akcionáře a společníky Zúčastněných společností
Jednatelé Zanikající společnosti a představenstvo Nástupnické společnosti upozorňují akcionáře a společníky Zúčastněných společností, že jim v souvislosti s připravovanou fúzí sloučením přísluší zejména tato práva:
Akcionáři Nástupnické společnosti a společníci Zanikající společnosti (těm budou uvedené dokumenty doručeny v souladu s § 93 zákona o přeměnách) mohou v souladu s § 119 zákona o přeměnách, počínaje dnem zveřejnění tohoto oznámení nahlížet v pracovní dny v době od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin v sídle Zúčastněných společností do těchto dokumentů:
a) Projektu fúze,
b) účetních závěrek Zúčastněných společností za poslední tři účetní období, včetně zprávy auditora o jejich ověření, a dále do účetních závěrek za účetní období roku 2016, jež jsou současně konečnými účetními závěrkami Zúčastněných společností,
c) zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti k 1. 1. 2017 včetně zprávy auditora o jejím ověření a komentáře dle § 11b zákona o přeměnách,
d) společné Znalecké zprávy o fúzi, jejíž součástí je i posudek znalce o ocenění jmění Zanikající společnosti,
e) Zprávy o fúzi zpracované společně statutárními orgány Zúčastněných společností.
Nástupnická společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin uvedených pod písmeny a) až e).
Akcionáři a společníci Zúčastněných společností mají právo na informace dle § 34 zákona o přeměnách.
Zúčastněné společnosti upozorňují osoby kvalifikované dle § 49a a násl. zákona o přeměnách, na práva uvedená v těchto ustanoveních, pro ostatní práva dle §§ 144 a 145 zákona o přeměnách nenastaly zákonem předpokládané podmínky.
III.
Upozornění pro věřitele
Statutární orgány Zúčastněných společností tímto upozorňují věřitele na jejich práva podle ust. § 35 až 39 zákona o přeměnách, zejména
a) na právo zákonem určených věřitelů Zúčastněných osob, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, žádat za podmínek stanovených zákonem poskytnutí dostatečné jistoty svých pohledávek, pokud by se v důsledku fúze zhoršila dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím lhůty, uvedené v předchozí větě, toto právo zaniká.
b) Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky,
c) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku fúze sloučením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem fúze sloučením do obchodního rejstříku.
Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé uvedení v § 36 zákona o přeměnách.
Toto oznámení neobsahuje informace dle § 37 a násl. zákona o přeměnách, jelikož žádná Zúčastněná společnost takové cenné papíry nevydala.
Oznamovatelé:
Jednatelé společnosti SD KOVOŠROT s.r.o.
Bc. Jan Kadlec a Ing. Jan Maršálek
Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s.
Radim Šebesta předseda představenstva
Jiří Hejník místopředseda představenstva
Pavel Budík člen představenstva

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení