Společnost: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. [IČ: 46356983]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
14.06.2018
Místo konání:
Taneční škola Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČ:
46356983
Adresa:
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav

Text oznámení

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
IČO 463 56 983
se sídlem Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379
svolává na den 14. června 2018 v 10.00 hod.
do Taneční školy Zita, nám. Míru 26, Mladá Boleslav

řádnou valnou hromadu

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Výroční zpráva za rok 2017, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017. Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
5. Schválení výroční zprávy za rok 2017 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017
6. Určení auditora dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech v platném znění
7. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady
8. Pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ust. § 511 - § 515 zákona č. 90/2012 Sb.
9. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady k bodům jednání valné hromady, jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:
K bodu 1 pořadu jednání - k uvedenému bodu není přijímáno usnesení valné hromady
K bodu 2 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátorů), jednací a hlasovací řád.
Zdůvodnění:
Dle platných právních předpisů (§ 422 z. č. 90/2012 Sb., ZOK) a v souladu se stanovami a.s. je valná hromada povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Navrhované osoby jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady. Předkládané znění jednacího a hlasovacího řádu vychází z praxe společnosti s promítnutými zákonnými změnami a je uveřejněno na www.vakmb.cz
K bodu 3 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Představenstvo a.s. předkládá valné hromadě tyto dokumenty:
Výroční zprávu za rok 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, Návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.
Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinno zpracovat a předložit tyto dokumenty ke schválení valné hromadě. Představenstvo navrhuje vyplacení podílu na zisku akcionářům 26,-- Kč před zdaněním na jednu akcii, s rozhodným dnem pro výplatu dividendy 7. června 2018. Ta bude zaslána na účet sdělený akcionářem. Navrhovaná výplata odpovídá podle názoru představenstva dosaženému hospodářskému výsledku, finančním možnostem i potřebám společnosti, neboť realizace práva akcionářů na výplatu v navrhované výši neomezí stávající ani zamýšlenou budoucí činnost společnosti. Představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválení Výroční zprávy za rok 2017, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017, Návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.

K bodu 4 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Dozorčí rada předkládá valné hromadě Zprávu dozorčí rady za rok 2017. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a stanov a.s. povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Na základě svých zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválení dokumentů předložených představenstvem společnosti viz bod 3. pořadu jednání valné hromady, neboť nezjistila žádné nedostatky.
K bodu 5 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje v předloženém znění tyto dokumenty: Výroční zprávu za rok 2017, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017, Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2017.
Zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. schválení předložených dokumentů.
K bodu 6 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro účetní období kalendářního roku 2019, společnost BDO Audit s.r.o., číslo auditorského oprávnění, vydané Komorou auditorů České republiky: 018, sídlo: Olbrachtova 1980/5, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00, identifikační číslo: 453 14 381, Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 7279.
Zdůvodnění:
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s platnými právními předpisy a stanovami a.s. i určení.
auditora společnosti. Navrhovaný auditor splňuje zákonné požadavky a s ohledem na praxi a kvalifikaci je považován za vhodnou osobu na uvedenou pozici.

K bodu 7 pořadu jednání
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.:
a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklady s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 4.094 (slovy: čtyři tisíce devadesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
b) určuje, že všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům, a to:
Obci Nosálov, IČO 006 62 208, se sídlem Nosálov 29, PSČ 277 35, které bude nabídnuto upsání 3.707 (slovy: tři tisíce sedm set sedm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Obci Březovice, IČO 427 17 205, se sídlem Březovice 84, PSČ 294 24, které bude nabídnuto upsání 203 (slovy: dvě stě tři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
Obci Kochánky, IČO 002 38 040, se sídlem Kochánky 201, PSČ 294 74, které bude nabídnuto upsání 184 (slovy: sto osmdesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějící na jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),
c) určuje, že upisovací lhůta pro upsání nových akcií činí devadesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie výpisu z obchodního rejstříku společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. obsahující usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu o částku 4.094.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devadesát čtyři tisíce korun českých) do obchodního rejstříku a akcie budou upsány v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav,
d) určuje, že emisní kurs každé akcie upisované na zvýšení základního kapitálu společnosti je stanoven částkou 1.488,- Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých),
e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Nosálov vůči společnosti ve výši 5.517.021,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2013/3 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 12.6.2013 proti pohledávce společnosti vůči obci Nosálov na splacení emisního kursu ve výši 5.516.016,- Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Březovice vůči společnosti ve výši 302.970,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2017/4 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 14.3.2017 proti pohledávce společnosti vůči obci Březovice na splacení emisního kursu ve výši 302.064,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
připouští možnost započtení peněžité pohledávky Obce Kochánky vůči společnosti ve výši 275.258,- Kč z titulu smlouvy č. VRI/OST/2017/11 o spolupráci při realizaci stavby ze dne 27.4.2017 proti pohledávce společnosti vůči obci Kochánky na splacení emisního kursu ve výši 273.792,-Kč s tím, že emisní kurs bude splacen výhradně započtením,
f) stanovuje, že smlouvy o započtení mezi předem určenými zájemci – Obcí Nosálov, Obcí Březovice a Obcí Kochánky – a společností budou uzavřeny v sídle společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií s tím, že počátek běhu této lhůty bude předem určeným zájemcům oznámen písemným oznámením,
g) schvaluje návrh smlouvy o započtení mezi společností a:
- Obcí Nosálov ve znění, které je přílohou č. … tohoto notářského zápisu,
- Obcí Březovice ve znění, které je přílohou č. ... tohoto notářského zápisu,
- Obcí Kochánky ve znění, které je přílohou č. … tohoto notářského zápisu.
Zdůvodnění:
Schválení zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady náleží do výlučné působnosti valné hromady. Jedná se o peněžité prostředky určené výhradně k realizaci předem určených potřebných vodních děl, které zlepšují kvalitu dodávané pitné vody a čištění odpadních vod, sloužících k hlavnímu předmětu podnikání a.s.

K bodu 8 pořadu jednání
Vyjádření představenstva společnosti:
Představenstvo navrhuje schválení pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady podle ustanovení § 511- § 515 zákona č. 90/2012 Sb. Valná hromada může pověřit představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., aby za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. § 511 a stanovami akciové společnosti rozhodlo zvýšit základní kapitál. Pověření představenstva nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Valné hromadě se proto navrhuje, aby pověřila představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady místo valné hromady, a to až do stanoveného limitu, který je navrhován ve výši 250.000.000,-- Kč. Navrhuje se toto pověření udělit na dobu pěti let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla. Navrhované pověření nahrazuje pověření dosavadní.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hodin v místě konání valné hromady.
Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií znějících na majitele akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 7. červnu 2018 zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je významný z hlediska určení osoby, která vykonává práva spojená se zaknihovanou akcií znějící na majitele, a takto určená osoba je oprávněna na valné hromadě vykonávat hlasovací právo.
Akcionáři jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady společnosti osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zmocněnce. Akcionáři, jakož i zmocněnci akcionářů, se na valné hromadě prokazují platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby odevzdá rovněž výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výroční zpráva za rok 2017, jednací a hlasovací řád, stanovy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti od 14. května 2018 v čase od 8.00 do 14.00 hodin v pracovní dny až do dne konání valné hromady.
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. Informace o společnosti jsou uveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách: http. // www.vakmb.cz

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):
- aktiva celkem: 2 721 795 pasiva celkem: 2 721 795
- dlouhodobý majetek: 2 362 746 vlastní kapitál: 2 478 209
- oběžná aktiva: 356 455 cizí zdroje: 243 484
- časové rozlišení: 2 594 časové rozlišení: 102
výsledek hospodaření po zdanění: 48 226

Představenstvo
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení