Společnost: Metalšrot Tlumačov, a.s. [IČ: 46901094]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2018
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Metalšrot Tlumačov, a.s.
IČ:
46901094
Adresa:
Mánesova 510
76362 Tlumačov

Text oznámení

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62, IČO: 46901094, registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 861, svolává na den 27. 6. 2018 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 10.00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, Tlumačov, s následujícím pořadem:

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
• Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky
• Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. za období od 1. 1. 2017 do 31.12. 2017,
• Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2017, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
5. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 283 786 Pasiva celkem 283786
Stálá aktiva 143 767 Vlastní kapitál 229 563
Oběžná aktiva 137 913 Cizí zdroje 54 223
Ostatní aktiva 2 106 Ostatní pasiva 0
Celkové výnosy 308 964 Daň 0
Celkové náklady 308 031 HV (zisk po zdanění) 933

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017, sestavenou ke dni 31.12. 2017,ve znění předloženém představenstvem.
Zdůvodnění:
Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

Ad 3) Návrh usnesení
Valná hromada rozhodla, že zisk vykázaný společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2017 ve výši 933 285,23 Kč bude z části ve výši 833 285,23 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a zbývající částka ve výši 100 000,- Kč bude převedena do sociálního fondu, který je určen na příspěvky zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy na příslušný rok.
Zdůvodnění:
V minulých letech byla na účtu nerozděleného zisku vytvořena rezerva, která v případě nutnosti může sloužit i k úhradě ztráty společnosti. Vykázaný zisk za rok 2017 bude proto, kromě každoročně navrhovaného přídělu do sociálního fondu, též převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ad 4) Návrh usnesení
Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít
účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určila jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2018, Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.
Zdůvodnění:
Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Pro audit účetní závěrky za rok 2018 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447, která auditovala účetní závěrku již v předchozích obdobích.

Upozornění na práva akcionářů:
Akcionáři mohou od 25. 5. 2018 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:
- Výroční zprávy společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky za rok 2017 a Zprávy auditora o jejich ověření
- do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,
to vše v sídle společnosti na adrese Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62 - vždy po předchozí
telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta na tel. 577128115.
Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické
podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka)

Registrace akcionářů začíná v 9,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání valné hromady, příp. ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení