Společnost: Metalšrot Tlumačov, a.s. [IČ: 46901094]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
27.06.2018
Místo konání:
Tlumačov

Udaje o společnosti:

Společnost:
Metalšrot Tlumačov, a.s.
IČ:
46901094
Adresa:
Mánesova 510
76362 Tlumačov

Text oznámení

Oznámení znění protinávrhu akcionáře
k záležitosti zařazené na pořad valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO: 46901094, registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 861 (dále též jako „Společnost“), oznamuje tímto v souladu s ustanovením § 362 odst. 1 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), akcionářům znění protinávrhu k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady Společnosti, která je svolána na den 27. 6. 2018, od 10.00 hod. do sídla Společnosti, tj. na adresu Mánesova 510, Tlumačov, s následujícím pořadem:

Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
• Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky
• Zpráva nezávislého auditora o ověření společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. za období od 1. 1. 2017 do 31.12. 2017,
• Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2017, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku
3. Rozhodnutí o rozdělení zisku
4. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
5. Závěr

Protinávrh byl předložen akcionářem: pobočný spolek OSMA – ČR – OJ009, se sídlem SNP 3876, 430 01 Chomutov, IČO: 227 64 437, k bodu 3 pořadu řádné valné hromady – Rozhodnutí o rozdělení zisku, podáním ze dne 25.5. 2018, označeným jako „Protest proti usnesení valné hromady společnosti Protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady Žádosti o vysvětlení“ .

Znění protinávrhu:
„Valná hromada schvaluje rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2017 tak, aby zisk dosažený za účetní období 2017 ve výši 933.285,23 Kč byl rozdělen mezi akcionáře.“

Zdůvodnění uvedené akcionářem:
Ekonomická situace společnosti umožňuje rozdělení zisku mezi akcionáře v navrhované výši. Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.

Stanovisko představenstva:
Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. ponechává na rozhodnutí akcionářů Společnosti, zda schválí rozdělení zisku navržené představenstvem – tedy převedení zisku na účet nerozděleného zisku minulých let (vyjma přídělu do sociálního fondu) – nebo podpoří protinávrh akcionáře – rozdělení veškerého dosaženého zisku mezi akcionáře formou dividendy. Nicméně představenstvo je toho názoru, že vzhledem k ne příliš stabilnímu a očekávatelnému vývoji té části trhu, v jejímž rámci společnost uskutečňuje svoji podnikatelskou činnost a vzhledem k množství reálných objektivních skutečností tento trh ovlivňujících (včetně mezinárodní ekonomické situace), je třeba po úhradě ztrát v předcházejících obdobích tvořit finanční rezervu umožňující Společnosti pokračování činnosti i v době případného ekonomického poklesu.

V Tlumačově dne 19. 6. 2018

Představenstvo obchodní společnosti
Metalšrot Tlumačov a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení