Společnost: TORQUES a.s. [IČ: 49453041]

Oznámení

Typ:
Výzva
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
TORQUES a.s.
IČ:
49453041
Adresa:
Bzenecká 4157/10
62800 Brno

Text oznámení

Výzva k převzetí akcií společnosti TORQUES a.s.

Společnost TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158 (dále jen „Společnost“), dle ust. § 542 ve spojení s ust. § 529 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tímto vyzývá akcionáře Společnosti k převzetí akcií Společnosti vydaných ve formě akcií na jméno v listinné podobě.

Řádná lhůta pro převzetí akcií: Od 3.9.2018 do 5.11.2018.

Místo a doba určená pro převzetí akcií: Kancelář Společnosti na adrese Brno, Okružní 843/9a, PSČ 638 00, po předchozí domluvě v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. Z důvodu nutnosti zajištění účasti osoby oprávněné zastupovat Společnost a zajištění volného termínu pro převzetí akcií prosí Společnost akcionáře, aby si termín své návštěvy domluvili předem telefonicky u pana Ing. Mariána Janova na čísle + 420 603 820 396 nebo e-mailem na adrese janov.marian@gmail.com. Jiný způsob převzetí akcií než osobní převzetí akcií v uvedeném místě není možný. Akcie zejména nebudou zasílány akcionáři poštou.

Odůvodnění výzvy: Dne 28.6.2018 přijala valná hromada Společnosti rozhodnutí o přeměně všech akcií vydaných Společností ze zaknihovaných akcií na listinné akcie, rozhodnutí o změně formy všech akcií vydaných Společností z akcií na majitele na akcie na jméno a rozhodnutí o související změně stanov Společnosti. Přeměna akcií byla dne 10.7.2018 zapsána do obchodního rejstříku a uvedené rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 28.6.2018 bylo zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti dne 12.7.2018. Ke dni 7.8.2018 by vyhotoven výpis z evidence emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“) s údaji o emisi dosavadních zaknihovaných akcií Společnosti vydaných Společností jako zaknihované cenné papíry pod ISIN CZ0008466984 (dále jen „Emise“) podle § 537 odst. 1 Občanského zákoníku. Ke dni 3.9.2018 CDCP zrušil evidenci Emise a vlastníkům dosavadních zaknihovaných akcií Společnosti vzniklo právo na odevzdaní akcií na jméno v listinné podobě Společností.

Prokázání totožnosti akcionáře a oprávnění jednat ve věci převzetí akcií: Akcie Společnosti vydané ve formě akcií na jméno v listinné podobě budou Společností odevzdány akcionáři, který byl ve výpisu z evidence Emise vyhotovenému ke dni 7.8.2018 evidován jako vlastník zaknihované akcie Společnosti. Je-li ke dni zrušení evidence Emise pozastaveno nakládání se zaknihovanou akcií Společnosti nebo zaknihovaná akcie zastavena, bude při odevzdání akcií na jméno v listinné podobě postupováno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
Při převzetí akcií oprávněné osoby prokážou svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně:
- Akcionář – fyzická osoba předkládá platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
- Akcionář – právnická osoba předkládá platný výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštního předpisu nebo jeho ověřenou kopii a fyzická osoba ji zastupující se prokazuje platným dokladem totožnosti;
- Zmocněnec akcionáře předkládá písemnou plnou moc s vymezením rozsahu zmocnění a ověřeným podpisem zmocnitele a dále se podle své povahy zmocněnec prokazuje obdobně jako akcionář.

Upozornění: Akcie budou vydávány také jako hromadné akcie. Nepřevzaté akcie, s jejichž převzetím budou akcionáři v prodlení a které si nepřevezmou ani v dodatečné lhůtě určené Společností, budou prodány ve veřejné dražbě a výtěžek z prodeje bude, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti proti dotčeným akcionářům v souvislosti s prodejem nimi nepřevzatých akcií, vyplacen těmto dotčeným akcionářům.

Kontaktní osoba pro další informace a pro domluvu termínu převzetí akcií: Ing. Marián Janov, telefon + 420 603 820 396, e-mail: janov.marian@gmail.com

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.
Ing. Marián Janov, předseda představenstva TORQUES a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení