Společnost: ERFLEX, a.s. [IČ: 25675826 ]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.07.2019
Místo konání:
Praha 1 - Staré Město

Udaje o společnosti:

Společnost:
ERFLEX, a.s.
IČ:
25675826
Adresa:
Valentinská 92/3
110 00 Praha 1 - Staré Město

Text oznámení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ERFLEX, a.s., IČ: 256 75 826, se sídlem Praha 1, Valentinská 92/3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 15532
(dále jen „Společnost“).

Představenstvo rozhodlo o svolání řádné valné hromady Společnosti a pověřilo předsedu představenstva, aby učinil nezbytná jednání související s oznámením a svoláním řádné valné hromady.
Představenstvo tímto oznamuje, že dne 29.7. v 10.00 hod se koná řádná valná hromada Společnosti v sídle advokátní kanceláře PITRA – PÝCHA, advokáti, s.r.o., na adrese Praha 1, Žatecká 41/4 s tímto programem:
- Zahájení valné hromady, kontrola podmínek usnášení valné hromady, prezentace účastníků,
- Volba orgánů valné hromady,
- Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období od 1.4.2018 do 31.3.2019,
- Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019,
- Schválení vyplacení jednorázových odměn za výkon funkce členů dozorčí rady a představenstva,
- Volba členů dozorčí rady,
- Zpráva o soudním sporu proti členům představenstva o náhradu škody.

Pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka Společnosti za období od 1.4.2018 do 31.3.2019, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Společnosti, jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.erflex.cz, a to až do konání valné hromady a jsou přístupné k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 10.00 do 15.00 nebo po domluvě s předsedou představenstva.

V rámci konání valné hromady se navrhuje přijetí těchto usnesení:
(i) Schvaluje se účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019.
Odůvodnění: Účetní závěrka byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Valná hromada schvaluje účetní závěrku podle stanov i zákona.

(ii) Za účetní období od 1.4.2018 do 31.3.2019 bylo dosaženo zisku ve výši 1,388.191,40 ,-Kč po zdanění. Část zisku ve výši 389.529,49,-Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let a dále ve výši 998.661,91,-Kč Kč bude zisk převeden na účet nerozděleného zisku.
Odůvodnění: Je třeba uhradit ztrátu minulých let a vytvořit finanční podmínky pro úhradu závazků vzniklých ze soudního sporu se členy představenstva (viz bod v) níže.

(iii) Schvaluje se vyplacení jednorázové odměny za výkon funkce členů dozorčí rady a to každému členovi ve výši 15.000,-Kč za období od 1.4.2018 do 31.3.2019, členům představenstva za stejné období tak, že Daniela Hladká a Karel Balcar obdrží každý 40.000,-Kč a Petr Horský 90.000,-Kč.
Odůvodnění: Členové dozorčí rady a představenstva nedostali vyplacenou žádnou odměnu za výkon funkce za výše uvedené období.

(iv) Členům představenstva, Kláře Veselé a Jaroslavu Čechovi uplyne v říjnu 2019 funkční období. Navrhuje se jejich znovuzvolení na další funkční období.
Odůvodnění: Navrhovaní členové dozorčí rady vykonávají svoji funkci řádně, se svým zvolením vyslovili předběžně souhlas a je v zájmu Společnosti zachovat kontinuitu výkonu těchto funkcí.

(v) Společnost, zastoupena akcionářem D&C Agency s.r.o., vedla spor o cca 10 mil. Kč, které Společnost uplatnila vůči členům představenstva. Soudní spor je pravomocně skončen a bylo rozhodnuto, že Společnost je povinna uhradit soudní poplatek v celkové výši 1,075.200,-Kč a dále náhradu nákladů právního zastoupení ve výši 2,540.031,96,-Kč. Vzhledem k tomu, že žaloba byla iniciována akcionářem výše uvedeným, navrhuje představenstvo projednat postup, jak budou tyto pohledávky vymáhány.
Odůvodnění: Na základě jednání akcionáře D&C Agency s.r.o. vznikly závazky (dluhy) Společnosti, které je třeba jako škodu vymáhat po akcionáři.

V Praze, dne

Za představenstvo
Petr Horský
předseda představenstva

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení