Společnost: TORQUES a.s. [IČ: 49453041]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2020
Místo konání:
Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného

Udaje o společnosti:

Společnost:
TORQUES a.s.
IČ:
49453041
Adresa:
Bzenecká 10
62800 Brno

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
Představenstvo akciové společnosti
TORQUES a.s.,
se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158,
svolává,
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 26. června 2020 od 9:00 hod,
na adrese Brno, Moravské náměstí 1007/14, PSČ 602 00, budova ROZMARYN office&parking, 11. podlaží, zasedací místnost advokátní kanceláře JUDr. Libora Konečného.
Pořad jednání:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
4. Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržených podle § 54 a násl. ZOK.
5. Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
6. Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle §§ 441 a 451 ZOK.
7. Odvolání a volba členů představenstva.
8. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
9. Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK.
10. Závěr valné hromady.

Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. den 19. června 2020. Valné hromady se může zúčastnit, hlasovat na ní a vykonávat na ní další akcionářská práva osoba, která je jako vlastník akcie společnosti (akcionář) zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, popř. zástupce takové osoby.
Prezence akcionářů:
Prezence začíná v místě konání valné hromady od 8:30 hod. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Při prezenci na valné hromadě se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže platným průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit. Dokumenty sloužící k prezenci, vyjma dokladu totožnosti fyzických osob, jsou akcionáři povinni odevzdat u prezence. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.
K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti:
Jednání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti, jehož tím představenstvo pověří. V rámci tohoto bodu bude ověřena usnášeníschopnost valné hromady dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomných akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.
K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:
V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady v souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a Zákona o obchodních korporacích z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou souhlasit. Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními osobami předloží valné hromadě představenstvo společnosti.
K bodu č. 3. pořadu jednání – Projednání výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:
Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou společnosti, jejíž součástí je také zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 v rozsahu rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce, a je k ní připojena také zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019. Budou předneseny hlavní údaje z těchto dokumentů. Představenstvo předloží valné hromadě návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
Řádná účetní závěrka za rok 2019, sestavená ke dni 31. prosince 2019, výroční zpráva společnosti za rok 2019, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 jsou spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.torques.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tyto dokumenty budou nad rámec toho akcionářům také k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě s předsedou představenstva Ing. Mariánem Janovem (tel.: + 420 603 820 396, e-mail: janov.marian@gmail.com), obvykle v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hod, po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Tyto dokumenty budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí také v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.
Vybrané hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019:
Položka Částka v tis. Kč Položka Částka v tis. Kč Položka Částka v tis. Kč
Aktiva celkem: 36 463 Pasiva celkem: 36 463 Hosp. výsledek (zisk): 477
Dlouhodobý maj.: 3 296 Základní kap.: 27 270
Oběžná aktiva: 16 293 Vlastní kap.: 35 094
Časové rozlišení: 0 Cizí zdroje: 1 396
Časové rozlišení: 0

Představenstvo navrhuje vypořádat hospodářský výsledek společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč, převedením na účet nerozděleného zisku minulých let.
K bodu č. 4. pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady – vyjádření k řádné účetní závěrce za rok 2019, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a ke zprávě o vztazích za rok 2019, zpráva o informacích obdržených podle § 54 a násl. ZOK:
Valná hromada bude seznámena s písemnou zprávou dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 a zprávy o vztazích ve smyslu Zákona o obchodních korporacích za rok 2019. Bude předložena zpráva o informacích dle ust. § 54, resp. § 55 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „ZOK“), pokud dozorčí rada nějaké takové informace od člena orgánu společnosti obdrží, příp. budou tyto informace členem orgánu předneseny a valnou hromadou projednány.
K bodu č. 5. pořadu jednání – Schválení výroční zprávy včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019:
Představenstvo navrhuje schválit výroční zprávu a řádnou účetní závěrku za rok 2019 tak, jak byly vyhotoveny představenstvem, jím valné hromadě předloženy a valnou hromadou projednány v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady.
Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:
1) Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2019 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
2) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, a to v podobě sestavené a předložené představenstvem.
3) Valná hromada schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, přičemž rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výši 476 253,89 Kč tak, že se převede na účet nerozděleného zisku minulých let.
K bodu č. 6. pořadu jednání – Projednání upozornění osoby navržené do funkce člena představenstva a osoby navržené do funkce člena dozorčí rady podle ust. §§ 442 a 452 ZOK na okolnosti a skutečnosti podle ust. §§ 441 a 451 ZOK, kterých by se mohl týkat zákaz konkurence, a hlasování o případném nesouhlasu s činností podle ust. §§ 441 a 451 ZOK:
Pan Ján Poldruhák, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynější člen představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoba navržená na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., upozorňuje z důvodu právní opatrnosti v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence: Pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469.
Paní Dagmar Poldruháková, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členka dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoba navržená na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., upozorňuje z důvodu právní opatrnosti v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence: Paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469.
Valná hromada bude seznámena se těmito písemnými upozorněními učiněnými podle ust. §§ 442 a 452 ZOK, která budou valnou hromadou následně projednána.
Zákonem o obchodních korporacích je členům představenstva v ust. § 441 a členům dozorčí rady v ust. § 451 stanoven zákaz konkurence. Vykonává-li člen orgánu určité činnosti nebo jsou u něho dány určité jiné skutečnosti a okolnosti, kterých se zákaz konkurence týká či mohl týkat, má možnost na ně výslovně písemně upozornit orgán, oprávněný k jeho volbě. Je-li takovým orgánem valná hromada společnosti, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s danou činností.
Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:
1) Valná hromada projednala písemné upozornění pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, jakožto nynějšího člena představenstva společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 442 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 441 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že pan Ján Poldruhák je společníkem a současně jednatelem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností pana Jána Poldruháka podle ust. § 441 ZOK vyslovuje souhlas.
2) Valná hromada projednala písemné upozornění paní Dagmar Poldruhákové, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, jakožto nynější členky dozorčí rady společnosti TORQUES a.s. a osoby navržené na opětovné zvolení za členku dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., v souladu s ust. § 452 ZOK na určité okolnosti a skutečnosti, kterých by se podle ust. § 451 ZOK mohl týkat zákaz konkurence, a to na skutečnost, že paní Dagmar Poldruháková je společníkem společnosti POLDRASCO, s.r.o., sídlem Františkánska 21, Trnava 917 01, Slovenská republika, IČO: 34 131 469. Valná hromada bere tyto okolnosti a skutečnosti na vědomí a s touto činností paní Dagmar Poldruhákové podle ust. § 451 ZOK vyslovuje souhlas.
K bodu č. 7. pořadu jednání – Odvolání a volba členů představenstva:
Představenstvo s ohledem na končící funkční období všech členů představenstva navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů představenstva tak, aby tito mohli funkci člena představenstva zastávat i po další pětileté funkční období.
Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:
1) Valná hromada odvolává pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku, Slovenská republika, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
3) Valná hromada odvolává paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
4) Valná hromada volí pana Ing. Mariána Janova, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 23. září 1964, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
6) Valná hromada volí paní Ak.mal. Dagmar Janovu, dat. nar. 21. května 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena představenstva společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
K bodu č. 8. pořadu jednání – Odvolání a volba členů dozorčí rady:
Představenstvo s ohledem na končící funkční období všech členů dozorčí rady navrhuje odvolání a opětovné znovuzvolení všech tří nynějších členů dozorčí rady tak, aby tito mohli funkci člena dozorčí rady zastávat i po další pětileté funkční období.
Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:
1) Valná hromada odvolává paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
2) Valná hromada odvolává pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
3) Valná hromada odvolává pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, z dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
4) Valná hromada volí paní Dagmar Poldruhákovou, dat. nar. 4. srpna 1967, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
5) Valná hromada volí pana Jána Poldruháka, dat. nar. 21. června 1990, bytem 91701 Trnava, Andreja Hlinku 3691/37, Slovenská republika, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
6) Valná hromada volí pana Michaela Janova, dat. nar. 23. června 1993, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, za člena dozorčí rady společnosti TORQUES a.s., a to s účinností k dnešnímu dni.
K bodu č. 9. pořadu jednání – Schválení poskytnutí plnění členu orgánu společnosti dle ust. § 61 ZOK:
Pokud společnost poskytuje nebo by měla poskytnout osobě, která je členem orgánu společnosti (představenstva či dozorčí rady), jakékoliv jiné plnění, než na které plyne právo z právního předpisu, z valnou hromadou schválené smlouvy o výkonu funkce nebo z valnou hromadou schváleného vnitřního předpisu, pak dle ust. § 61 ZOK je možné takovéto plnění poskytnout jen se souhlasem valné hromady a s vyjádřením dozorčí rady společnosti. Pokud takovéto plnění přichází v úvahu, představenstvo předloží valné hromadě návrh na udělení souhlasu s jeho poskytnutím.
Je navrhováno, aby valná hromada společnosti přijala toto rozhodnutí:
Valná hromada souhlasí dle ust. § 61 ZOK s tím, aby panu Ing. Mariánu Janovovi, dat. nar. 8. července 1960, bytem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, členu představenstva společnosti TORQUES a.s., bylo poskytováno plnění ve formě příspěvku společnosti na penzijní připojištění ve výši 50.000,- Kč ročně.
K bodu č. 10. pořadu jednání – Závěr valné hromady:
Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Dne 22. května 2020

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.

Ing. Marián Janov
předseda představenstva
TORQUES a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení