Společnost: MOTOKOV a.s. v likvidaci [IČ: 00000949]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
17.07.2020
Místo konání:
Hotel ILF, Budějovická 743/15, Praha 4

Udaje o společnosti:

Společnost:
MOTOKOV a.s. v likvidaci
IČ:
00000949
Adresa:
Radlická 333/150
150 00 Praha 5

Text oznámení

Představenstvo společnosti
M O T O K O V a. s. v likvidaci
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 00 949,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 223
(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 17. července 2020 v 10.30 hod. v konferenční místnosti hotelu ILF na adrese Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 – Michle, s následujícím pořadem jednání:

1) Volba orgánů valné hromady.

2) Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za rok 2019 a záměrech na další období.

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

4) Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

5) Závěr.

K jednotlivým bodům pořadu jednání je navrhováno následující usnesení valné hromady.

K bodu programu č. 2:
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu likvidátora Společnosti za rok 2019.
Zdůvodnění: Jedná se o standardní materiál pro valnou hromadu v souladu s platnou legislativou. Představenstvo nemá ke zprávě připomínky.

K bodu programu č. 3:
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2019
Zdůvodnění: Jedná se o standardní materiál pro valnou hromadu v souladu s platnou legislativou.

K bodu programu č. 4:
Usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 a schvaluje předložený návrh na použití zisku za rok 2019.
Zdůvodnění: Z řádné účetní závěrky vyplývá, že Společnost vytvořila zisk, který představenstvo navrhuje použít na úhradu ztrát z minulých let.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 10. července 2020, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (pozn. rozhodný den je významný pro uplatnění určitých práv spojených s akcií).
Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 10.00 hod. Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, zmocněnec zastupující akcionáře-zahraniční osobu je povinen předložit plnou moc s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Zástupce právnické osoby je povinen předložit písemnou plnou moc, vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen, u zahraničních právnických osob s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Z každé plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách v určitém období. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2019 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 17.6. 2020 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na adrese Radlická 333, Praha 5 po předchozím ohlášení na tel. 224 115 225 nebo na webových stránkách www.motokov.info.
.

Ing. Oldřich Perutka Ing. Jindřich Pich
předseda představenstva člen představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 13 703 Pasiva celkem 13 703
Z toho: z toho:
Stálá aktiva 0 Vlastní kapitál 9 421 Hospodářský
Oběžná aktiva 13 696 Cizí zdroje 4 282 výsledek 671
Ostatní aktiva 7 Ostatní pasiva 0

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019

V roce 2019 měla Společnost obchodní vztahy s jednou propojenou osobou: Československá obchodní banka, a. s. Společnosti z těchto vztahů nevznikla žádná újma.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení