Společnost: E4U a.s. [IČ: 28127781]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.10.2020
Místo konání:
České Budějovice, Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

Udaje o společnosti:

Společnost:
E4U a.s.
IČ:
28127781
Adresa:
Hodonínská 1624
69603 Dubňany

Text oznámení

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti
E4U a.s.
sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03
IČO: 281 27 781
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26.10.2020 od 13:00 hodin v sídle advokátní kanceláře NEUBAUER & PARTNER s.r.o. advokátní kancelář, IČO 260 70 341, na adrese Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Volba členů představenstva, pana Ing. Petra Bíny, nar. dne 02.02.1970, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975 a pana Ing. Jiřího Hřiby, nar. dne 21.02.1967, po uplynutí funkčního období
4. Volba členů dozorčí rady, pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981 a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, po uplynutí funkčního období
5. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 26. října 2020 od 12:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 19. 10. 2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.
Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.
Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na www.e4u.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Počet akcií vydaných společností je 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě na emailové adrese společnosti info@e4u.cz.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 3 pořadu – Volba členů představenstva, pana Ing. Petra Bíny, nar. dne 02.02.1970, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975 a pana Ing. Jiřího Hřiby, nar. dne 21.02.1967, po uplynutí funkčního období

Návrh usnesení:
»Valná hromada volí pana Ing. Petra Bínu, nar. dne 02.02.1970, bytem Jedlová 376, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem, pana Ing. Aleše Jelínka, nar. dne 17.01.1975, bytem Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou, a pana Ing. Jiřího Hřibu, nar. dne 21.02.1967, bytem Komenského 1616, 696 03 Dubňany, členy představenstva společnosti. «

Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že dne 08.09.2020 uplynulo dosavadním členům představenstva pětileté funkční období, je valná hromada společnosti povinna v souladu s ustanovením čl. 15 (Složení, ustavení a funkční období představenstva) do dvou měsíců zvolit nové členy představenstva. Dle č. 15 Stanov je přípustné zvolit členy představenstva i opětovně. Z toho důvodu, že členové představenstva vykonávají svoji činnost řádně a v souladu s právními předpisy, navrhuje představenstvo, aby stejné osoby byly opětovně zvoleny za členy představenstva společnosti.

b) k bodu 4 pořadu - Volba členů dozorčí rady, pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981 a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, po uplynutí funkčního období

Návrh usnesení:
»Valná hromada volí pana JUDr. Petra Neubauera, nar. dne 25.02.1974, bytem Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, pana Mgr. Michala Pavlase, nar. dne 09.06.1981, bytem Osiková 1781/2c, 370 08 České Budějovice, a pana Radka Maléře, nar. dne 10.05.1973, bytem Podjavorinské 1607/18, Chodov, 149 00 Praha 4, členy dozorčí rady společnosti. «

Zdůvodnění:
S ohledem na skutečnost, že dne 08.09.2020 uplynulo členům dozorčí rady pětileté funkční období, je valná hromada společnosti povinna v souladu s ustanovením čl. 19 (Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady) zvolit do dvou měsíců nové členy dozorčí rady. Dle č. 19 Stanov je přípustné zvolit členy dozorčí rady i opětovně. Z toho důvodu, že členové dozorčí rady vykonávají svoji činnost řádně a v souladu s právními předpisy, navrhuje představenstvo, aby stejné osoby byly opětovně zvoleny členy dozorčí rady.

V Dubňanech, dne 16.09.2020

Ing. Petr Bína, předseda představenstva
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba, člen představenstva

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení