Společnost: E4U a.s. [IČ: 28127781]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
17.06.2021
Místo konání:
Dubňany - Sportcentrum Želva

Udaje o společnosti:

Společnost:
E4U a.s.
IČ:
28127781
Adresa:
Hodonínská 1624
696 03 Dubňany

Text oznámení

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti
E4U a.s.
sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03
IČO: 281 27 781
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.06.2021 od 13:00 hodin v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
6. Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu
7. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 17.06.2021 od 12:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 10.06.2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.
Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.
Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na www.e4u.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Počet akcií vydaných společností je 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě na emailové adrese společnosti info@e4u.cz.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsaný postup pro návrhy a protinávrhy uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu), rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Neubauera, zapisovatelem pana Mgr. Michala Pavlase, ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Jelínka a pana Radka Maléře a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Petra Bínu a pana Ing. Jiřího Hřibu.«

Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

b) k bodu 3 pořadu - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku.«

Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

c) k bodu 4 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.«

Zdůvodnění:
Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem společnosti.

d) k bodu 5 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2020 do 31.12.2020 přezkoumanou auditorem;

2. rozdělení zisku E4U a.s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2020: 13 591 409,68 Kč

Výplata podílu na zisku (podíl na čistém zisku za rok 2020): 13 393 184,00Kč
Převod na nerozdělený zisk minulých let: 198 225,68Kč

3. výši a způsob výplaty podílu na zisku:
a) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně: 5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 01.10.2021 a rozhodným dnem 24.09.2021
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem.«

Zdůvodnění:
Společnost navrhuje v souladu s dlouhodobou politikou vyplatit podíl na zisku v nezměněné výši. E4U a. s. vlastní dceřinou společnost SANERGIE a. s. a většina zisku vytvořeného operativní činností zůstává dlouhodobě na úrovni dceřiné společnosti. Dle konsolidované účetní závěrky celé skupiny je výše celkového nerozděleného zisku k 31.12.2020 celkem 132,8 mil. Kč. Výplata podílu na zisku v nezměněné výši je proto v souladu s dividendovou politikou a nepromítne se nijak do operativní činnosti firmy.

e) k bodu 6 pořadu - Schválení zprávy o odměňování zpracované dle § 121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování zpracovanou představenstvem společnosti dle §121o zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, za účetní období roku 2020. «

Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu představenstva o odměňování za účetní období roku 2020, neboť ve zprávě popisovaná politika odměňování je dlouhodobě stabilní, udržitelná a v souladu s dlouhodobými zájmy emitenta.

Účetní závěrka v plném rozsahu, včetně rozvahy, za rok 2020 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

V Dubňanech, dne 10.05.2021

Ing. Petr Bína, předseda představenstva
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba, člen představenstva

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení