Společnost: Metalšrot Tlumačov, a.s. [IČ: 46901094]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
24.06.2021
Místo konání:
Tlumačov, Mánesova 510

Udaje o společnosti:

Společnost:
Metalšrot Tlumačov, a.s.
IČ:
46901094
Adresa:
Mánesova 510
76362 Tlumačov

Text oznámení

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, IČO: 46901094, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v odd.B, vložka 861, svolává na den 24. června 2021 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 9,30 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov, s následujícím pořadem :

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Volba členů dozorčí rady společnosti. Jako členové dozorčí rady společnosti jsou opětovně navrženi Mgr. Ivo Dubš, nar. 4.7. 1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno a Karel Kouřil, nar. 30.4. 1962, bytem Sportovní 157, 763 62 Tlumačov.
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady
4. Schválení změny smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Libora Kameníka
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020
• Výroční zpráva společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky
• Zpráva nezávislého auditora o provedení auditu
• Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2020, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty
7. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
8. Rozhodnutí o změně stanov
9. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 290 734 Pasiva celkem 290 734
Stálá aktiva 154 825 Vlastní kapitál 199 529
Oběžná aktiva 130 938 Cizí zdroje 90 475
Ostatní aktiva 4 971 Ostatní pasiva 730
Celkové výnosy 369 743 Daň 0
Celkové náklady 370 068 HV (ztráta) - 325

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení
A)
Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. pana Mgr. Ivo Dubše, nar. 4.7. 1974, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno.
B)
Valná hromada volí za člena dozorčí rady společnosti Metalšrot Tlumačov a.s. pana Karla Kouřila, nar. 30.4. 1962, bytem Sportovní 157, 763 62 Tlumačov.

Zdůvodnění:
Dosavadní člen dozorčí rady Karel Kouřil odstoupil z funkce člena DR na zasedání DR dne 21.6. 2021 a DR jmenovala dne 21.6. 2021 dle čl. 17 odst. 6 stanov a platných ustanovení zákona o obchodních korporacích jako náhradního člena dozorčí rady Mgr. Vladimíru Rouzkovou, dat.nar. 4.1. 1968, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno – právníka HEIM Trade SE a DEMONTA Trade SE, většinových akcionářů společnosti (s dobou výkonu funkce do příštího zasedání valné hromady, tj. dnešní valné hromady). Na dnešní valné hromadě je tedy třeba zvolit dva nové členy DR. Představenstvo opětovně jako členy dozorčí rady navrhuje Mgr. Ivo Dubše a Karla Kouřila. Pan Mgr. Dubš je dlouholetým předsedou DR a současně zástupcem většinového akcionáře, p. Kouřil je též dlouholetým členem DR a současně zaměstnancem společnosti.

Ad 3) Návrh usnesení
A)
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Mgr. Ivo Dubšem, ve znění předloženého návrhu, zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.
B)
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, která bude uzavřena mezi společností a nově zvoleným členem dozorčí rady Karlem Kouřilem, ve znění předloženého návrhu zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.

Zdůvodnění:
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady dle čl. 6/2 písm. l) stanov společnosti a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Uzavření smlouvy je posuzováno jako přínosné zejména z důvodu vyšší právní jistoty pro obě smluvní strany. Znění návrhu smlouvy o výkonu funkce respektuje novelu zákona o obchodních korporacích. Odměna každého člena dozorčí rady je navržena ve výši 3.000,- Kč za každý kalendářní měsíc výkonu trvání funkce. Představenstvo uveřejňuje návrhy znění obou smluv o výkonu funkce ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz jako přílohu této pozvánky na valnou hromadu a akcionáři mají též možnost nahlédnout do návrhů smluv o výkonu funkce zdarma v sídle společnosti, viz níže.

Ad 4) Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena a místopředsedy dozorčí rady Ing. Libora Kameníka, ve znění předloženého návrhu zveřejněného jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.

Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá návrh na změnu smlouvy o výkonu funkce, která byla uzavřena s Ing. Liborem Kameníkem po jeho zvolení do funkce člena a místopředsedy dozorčí rady společnosti dne 26.6. 2020 (ve znění schváleném valnou hromadou). Podstatou navrhované změny je zvýšení odměny za výkon funkce na 3.000,- Kč měsíčně, což odpovídá výši odměny ostatních členů dozorčí rady, navrhované ve smlouvách o výkonu funkce (výše pod bodem 6 pořadu vh), a dále drobné úpravy zejména v části VI. – Doba trvání smlouvy, vyplývající z novely zákona o obchodních korporacích. Představenstvo uveřejňuje návrh znění dodatku ke smlouvě o výkonu funkce ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz jako přílohu této pozvánky na valnou hromadu a akcionáři mají též možnost nahlédnout do návrhu zdarma v sídle společnosti, viz níže.

Ad 5) Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., za účetní období roku 2020, ve znění předloženém představenstvem (řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy, zveřejněné na internetových stránkách www.metalsrot.cz) .
Zdůvodnění:
Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, což tímto činí. Představenstvo je přesvědčeno o správnosti a úplnosti předkládané řádné účetní závěrky, což ostatně vyplývá i ze Zprávy auditora o jejím ověření. Představenstvo zveřejňuje Výroční zprávu společnosti za rok 2020, jejíž povinnou součástí je mimo jiné i řádná účetní závěrka za rok 2020, ve lhůtě 30 dnů před datem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.metalsrot.cz a akcionáři mají též možnost nahlédnout do Výroční zprávy zdarma v sídle společnosti, viz níže. Hospodářský výsledek společnosti za 2020 je popsán ve Výroční zprávě.

Ad 6) Návrh usnesení
Valná hromada rozhodla, že ztráta vykázaná společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2020 ve výši 325.095,14 Kč, bude v plné výši uhrazena převodem z účtu nerozděleného zisku minulých let.
Zdůvodnění:
Rezerva, vytvořená na účtu nerozděleného zisku může v případě nutnosti (jelikož společnost nemá již povinnost tvořit rezervní fond) a se souhlasem valné hromady sloužit i k úhradě aktuálně vykázané ztráty. Představenstvo tedy navrhuje ztrátu, vykázanou za rok 2020, v plné výši uhradit z účtu nerozděleného zisku minulých let, jako v současné době nejvhodnější variantu úhrady ztráty.

Ad 7) Návrh usnesení
Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2021, auditorskou společnost Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.
Zdůvodnění:
Požadavek takového určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, je zakotven, jak je uvedeno v samotném usnesení, v ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Pro audit účetní závěrky za rok 2021 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447. Tato auditorská společnost auditovala společnost již v předchozích obdobích a dle názoru představenstva byl audit proveden vždy řádně.

Ad 8) Návrh usnesení
Valná hromada schvaluje změnu stanov tak, že schvaluje nové úplné znění stanov společnosti MetalšrotTlumačov a.s., zveřejněné jako příloha této pozvánky na internetových stránkách www.metalsrot.cz.

Zdůvodnění:
Představenstvo jako statutární orgán předkládá v návaznosti na významnou novelu zákona o obchodních korporacích, účinnou od 1. ledna 2021, akcionářům návrh nového znění stanov, které zohledňuje nově platnou právní úpravu akciových společností i obchodních korporací obecně (tzn. navrhované změny textu více méně kopírují zákonnou úpravu). Zejména se navrhované změny týkají:
- práv a povinností akcionářů – nově je upravena textace podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, práva uplatňovat návrhy a protinávrhy na valné hromadě,
- působnosti valné hromady – např. schválení převodu nebo zastavení závodu,
- účasti a svolání valné hromady
- povinností představenstva při uveřejnění Výroční zprávy a účetních výkazů,
- odstoupení členů představenstva a dozorčí rady z funkce,
- upřesnění způsobu rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty a změny výše základního kapitálu společnosti.
Pro přehlednější orientaci představenstvo uveřejnilo na internetových stránkách www.metalsrot.cz jako přílohu této pozvánky kromě úplného znění nových stanov též tzv. red-line verzi.

Upozornění na práva akcionářů:
Akcionáři mohou od 24.5.2021 do dne konání valné hromady (včetně) v souladu se zněním zákona a stanov nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:
- Výroční zprávy společnosti za rok 2020 včetně řádné účetní závěrky za rok 2020 a Zprávy auditora o jejich ověření
- návrhu smluv o výkonu funkce pro osoby navržené do funkce člena dozorčí rady a návrhu změny smlouvy o výkonu funkce pro člena DR Ing. Libora Kameníka,
- návrhu změny stanov (resp. nového úplného znění)
- do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,
to vše v sídle společnosti na adrese Mánesova 510, 763 62 Tlumačov - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta, na tel. 577128115.
Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (pozvánka, Výroční zpráva společnosti za rok 2020, návrhy smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, návrh dodatku ke smlouvě o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Ing. Kameníka, návrh změny stanov).

Registrace akcionářů začíná v 8,30 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny zákonem a stanovami společnosti).
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.
Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem.

Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení