Společnost: CHEPOS a.s. [IČ: 46345655]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
09.09.2021
Místo konání:
Národní 28, Praha 1

Udaje o společnosti:

Společnost:
CHEPOS a.s.
IČ:
46345655
Adresa:
Národní 60/28
11000 PRAHA 1

Text oznámení

Oznámení o konání valné hromady

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CHEPOS a.s.
IČO: 46345655, se sídlem Národní 60/28, 11000 Praha1
(dále jako Společnost)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI CHEPOS A.S.,

která se koná dne 9. září 2021 v 11:00 hod,
v zasedací místnosti společnosti CINEMART, a.s., Praha 1, Národní třída 28, 6. patro

1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení, schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zpráva o činnosti představenstva za r. 2020
4. Zpráva dozorčí rady
5. Volba nových orgánů společnosti
6. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty.
7. Informace o činnosti dceřiných společností
8. Navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti CHEPOS INVEST, s.r.o.
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem ke dni (rozhodný den k účasti k účasti na valné hromadě) 26.08.2021.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 10:30 do 10:45 hodin. Při prezenci akcionáři i zmocněnci prokazují svou totožnost platným občanským průkazem. Právnické osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné úředně ověřené speciální plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat tuto plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Podklady k jednání valné hromady, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát budou k nahlédnutí v sídle konání valné hromady v pracovní dny od 30. srpna do 3. září 2021 vždy od 9:00 do 12:00 hod.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

představenstvo společnosti CHEPOS a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení