Společnost: Firstinvest holding, a.s. [IČ: 48533696]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Firstinvest holding, a.s.
IČ:
48533696
Adresa:
Hlubčická 147/8, Pod Bezručovým vrchem
79401 Krnov

Text oznámení

Oznámení o snížení základního kapitálu a výzva věřitelům

Společnost Firstinvest holding, a.s., IČ 485 33 696, se sídlem Hlubčická 147/8, Pod Bezručovým vrchem, Krnov 794 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, Oddíl B , vložka 847 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že řádná valná hromada Společnosti, která se konala dne 29. června 2021 od 08:30 hod. v Bruntále, přijala rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti takto:

„Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu společnosti Firstinvest holding, a.s. o celkovou částku 23.355.504,-Kč, slovy: dvacet tři milionů tři sta padesát pět tisíc pět set čtyři korun českých, a to ze stávajících 101.207.184,-Kč na nových 77.851.680,-Kč, s těmito náležitostmi:

a) Důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu
Důvodem je vysoká finanční hotovost na účtech společnosti, přičemž účelem záměru snížení základního kapitálu společnosti je vyplacení části finančních prostředků akcionářům.
b) Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu
Snížení jmenovité hodnoty každé akcie o 144,-Kč, slovy: sto čtyřicet čtyři korun českých, z 624,-Kč Kč na 480,-Kč spojené s výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve výši 480,-Kč ve smyslu § 525 zákona o obchodních korporacích. Počet akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 480,-Kč bude po snížení základního kapitálu 162 191 ks.
c) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu
Bude vyplacena akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů ke dni rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve lhůtě do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
d) Lhůta k předložení akcií k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou
Do tří (3) měsíců od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu Společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 30.08.2021. Tímto dnem se usnesení valné hromady stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 518 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Věřitelé Společnosti, jejichž pohledávky vůči Společnosti vznikly přede dnem 30.08.2021 (tj. přede dnem zápisu usnesení o snížení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku), se tímto v souladu s ustanovením § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vyzývají, aby své pohledávky přihlásili do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak ve lhůtě do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení o snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku u Společnosti, přičemž tito Věřitelé Společnosti mohou do 90 dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle odstavce 2 požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

V souladu s § 518 zákona o obchodních korporacích Společnost prohlašuje, že se dobytnost pohledávek snížením základního kapitálu Společnosti nezhorší.

Jiří Čajan, předseda představenstva Společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení