Společnost: Firstinvest holding, a.s. [IČ: 48533696]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.06.2022
Místo konání:
Bruntál

Udaje o společnosti:

Společnost:
Firstinvest holding, a.s.
IČ:
48533696
Adresa:
Hlubčická 147/8
794 01 Krnov

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Firstinvest holding, a.s.
se sídlem Hlubčická 147/8, 794 01 Krnov,
IČO: 485 33 696
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložce 847
(dále také jen společnost Firstinvest holding, a.s. anebo jen společnost)

svolává
řádnou valnou hromadu

na den 30.06.2022 v 09:00 hodin do zasedací místnosti (oranžová zasedací místnost) společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2021, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 (s návrhem na úhradu ztráty za rok 2021) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2021, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2021, a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
8. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2021
9. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

ad bod č. 2 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. volí: i) za předsedu valné hromady: Ing. Jiřího Čajana, ii) za zapisovatele: Ludvíka Doubravského, iii) za ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Čajana (valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a iv) za osobu pověřenou sčítáním hlasů:Martina Štěpanovského.“
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, a účetní závěrka. Na základě zavedené praxe a za účelem řádného informování akcionářů představenstvo stejně jako v minulých letech předkládá valné hromadě na vědomí výroční zprávu. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je valné hromadě na vědomí každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva za rok 2021, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021, je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněna na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho člena pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Firstinvest holding, a.s. za rok 2021 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2021 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Firstinvest holding, a.s. v roce 2021. O těchto zprávách se nehlasuje.

ad bod č. 4 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy. Výroční zpráva za rok 2021, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněna na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 zejména vyplývá, že společnosti Firstinvest holding, a.s. v účetním období r. 2021 z žádné uzavřené smlouvy, dohody anebo jiného právního jednání učiněných či přijatých společností Firstinvest holding, a.s., anebo z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany ovládající osoby, nevznikla žádná újma. O této zprávě se nehlasuje.

ad bod č. 5 pořadu jednání:
Návrh usnesení: viz dále
Vyjádření představenstva: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů č. 7 a č. 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ad bod č. 6 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Valné hromadě budou v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseny zprávy a vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávy a vyjádření o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2021, v rámci kterých nevznesla žádné výhrady či připomínky k řádné účetní závěrce za rok 2021, k návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 a ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021, a doporučila schválit řádnou účetní závěrku za rok 2021 a návrh na úhradu ztráty za rok 2021 v souladu s návrhy představenstva. O těchto zprávách a vyjádřeních se nehlasuje.

ad bod č. 7 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem.“
Zdůvodnění: Společnost je povinna dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, sestavovat řádnou účetní závěrku. Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2021 je součástí výroční zprávy. Výroční zpráva za rok 2021, včetně řádné účetní závěrky za rok 2021, je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněna v souladu s ust. § 436 ZOK na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 jsou také uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

ad bod č. 8 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za rok 2021 v celkové výši - 593 tis. Kč takto: Ztráta za rok 2021 bude v celém rozsahu [uhrazena z nerozděleného zisku minulých let].“
Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o úhradě ztráty, je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na úhradu ztráty za rok 2021, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě za rok 2021. Informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení návrhu na úhradu ztráty obsahuje zejména účetní závěrka za rok 2021 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. Navrhuje se, aby ztráta za rok 2021 byla v celém rozsahu uhrazena převodem na účet nerozděleného zisku minulých let.

ad bod č. 9 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti 29.06.2022, tj. poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba zapsaná jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 08:30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho právo jednat za právnickou osobu. Zástupce akcionáře na základě plné moci se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo. Účast osoby určené akcionářem podle ust. § 399 odst. 2 ZOK se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů:
Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je i zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále také jen zákon o evidenci skutečných majitelů), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností akcionář (který je povinen k provedení zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů) při prezenci na valné hromadě odevzdá: a) originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z evidence skutečných majitelů (ve smyslu ust. § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 1 zákona o evidenci skutečných majitelů), a b) prohlášení potvrzující aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni konání valné hromady, opatřené prostým vlastnoručním podpisem (podpisy) osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za akcionáře. Představenstvo v této souvislosti upozorňuje, že nedoloží-li akcionář výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv, resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat. Tím nejsou dotčeny další ust. § 54 zákona o evidenci skutečných majitelů.

Představenstvo uveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek 124 Vlastní kapitál 330 873
Oběžná aktiva 26 034 Cizí zdroje 5
Časové rozlišení 3 Časové rozlišení -
Aktiva celkem 330 879 Pasiva celkem 330 879
Výnosy 4 Náklady 598

Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním - 593 tis. Kč, po zdanění - 593 tis. Kč.

Roční účetní závěrku za rok 2021 ověřila společnost Audit * AK * Consult s.r.o., Licence číslo 119, Vyškov, Hanácká 11, P.O.BOX 70, PSČ 682 01, s výrokem: „BEZ VÝHRAD“.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:
Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2021

Uvedené přílohy jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně jsou uveřejněné na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Firstinvest holding, a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení