Společnost: Linaset, a.s. [IČ: 47674687]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
06.12.2022
Místo konání:
Bruntál, Zahradní 1965/44b

Udaje o společnosti:

Společnost:
Linaset, a.s.
IČ:
47674687
Adresa:
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Linaset, a.s.
se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
IČO: 47674687
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložce 673
(dále také jen společnost Linaset, a.s. anebo jen společnost)

svolává
řádnou valnou hromadu

na den 06.12.2022 v 09:00 hodin do zasedací místnosti (oranžová zasedací místnost) společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zástavních smluv uzavřených se společností Československá obchodní banka, a. s.
4. Schválení zástavních smluv uzavřených se společností Komerční banka, a.s.
5. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

ad bod č. 2 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. volí: i) za předsedu valné hromady: Jana Čepa, ii) za zapisovatele: Ludvíka Doubravského, iii) za ověřovatele zápisu: Jana Čepa (valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a iv) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Martina Štěpanovského.“
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje následující zástavní smlouvy uzavřené se společností Československá obchodní banka, a. s., IČO: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, a to:
1) Zástavní smlouva na věci movité ze dne 9.12.2019 NZ 792/2019, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 1 této pozvánky;
2) Zástavní smlouva na věci movité ze dne 28.4.2020 NZ 229/2020, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 2 této pozvánky;
3) Zástavní smlouva na věci movité ze dne 20.9.2022 NZ 530/2022, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 3 této pozvánky;
4) Smlouva č. 0175/17/02664 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 24.01.2017, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 4 této pozvánky;
5) Smlouva č. 1614/17/02664 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 06.10.2017, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 5 této pozvánky;
6) Smlouva č. 0739/18/02664 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 07.06.2018, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 6 této pozvánky;
7) Smlouva č. 2019001626 o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze dne 15.02.2019, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 7 této pozvánky;
8) Smlouva č. 2019001612 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 15.02.2019, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 8 této pozvánky;
9) Smlouva č. 2020007403 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 24.04.2020, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 9 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích (ve znění účinném po 01.01.2021) se vyžaduje schválení valnou hromadou mj. zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. S odkazem na ust. § 416 zákona o obchodních korporacích se k přijetí tohoto rozhodnutí vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady v této záležitosti se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). Schvalované zástavní smlouvy zajišťují aktuálně čerpané investiční a provozní úvěry u Československé obchodní banky, a. s. (včetně závazků z obchodování na devizovém trhu). Jelikož se jedná o zřízení zástavního práva k daným nemovitým věcem, movitým věcem a pohledávkám, které představují takovou část jmění, ve vztahu k níž by zřízení zástavního práva mohlo mít potenciální (nepřímý) vliv na podstatnou změnu předmětu podnikání společnosti, je uvedená záležitost zařazena představenstvem na pořad tohoto jednání valné hromady. Znění schvalovaných zástavních smluv tvoří přílohy č. 1 až č. 9 této pozvánky.

ad bod č. 4 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje následující zástavní smlouvy uzavřené se společností Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, a to:
1) Smlouva o zástavě pohledávky reg. č. 10000567502 ze dne 16.03.2016, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 10 této pozvánky;
2) Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000631051 ze dne 31.03.2017, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 11 této pozvánky;
3) Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000656655 ze dne 13.11.2017, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 12 této pozvánky;
4) Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000656843 ze dne 13.11.2017, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 13 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích (ve znění účinném po 01.01.2021) se vyžaduje schválení valnou hromadou mj. zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. S odkazem na ust. § 416 zákona o obchodních korporacích se k přijetí tohoto rozhodnutí vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady v této záležitosti se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem). Schvalované zástavní smlouvy zajišťují aktuálně čerpané investiční a provozní úvěry u Komerční banky, a.s. (včetně závazků z obchodování na devizovém trhu). Jelikož se jedná o zřízení zástavního práva k daným nemovitým věcem a pohledávkám, které představují takovou část jmění, ve vztahu k níž by zřízení zástavního práva mohlo mít potenciální (nepřímý) vliv na podstatnou změnu předmětu podnikání společnosti, je uvedená záležitost zařazena představenstvem na pořad tohoto jednání valné hromady. Znění schvalovaných zástavních smluv tvoří přílohy č. 10 až č. 13 této pozvánky.

ad bod č. 5 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti 05.12.2022, tj. poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba zapsaná jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 08:30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho právo jednat za právnickou osobu. Zástupce akcionáře na základě plné moci se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo. Účast osoby určené akcionářem podle ust. § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů:
Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je i zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále také jen zákon o evidenci skutečných majitelů), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností akcionář (který je povinen k provedení zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů) při prezenci na valné hromadě odevzdá: a) originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z evidence skutečných majitelů (ve smyslu ust. § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 1 zákona o evidenci skutečných majitelů), a b) prohlášení potvrzující aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni konání valné hromady, opatřené prostým vlastnoručním podpisem (podpisy) osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za akcionáře. Představenstvo v této souvislosti upozorňuje, že nedoloží-li akcionář výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv, resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat. Tím nejsou dotčeny další ust. § 54 zákona o evidenci skutečných majitelů.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:
Příloha č. 1: Zástavní smlouva na věci movité ze dne 9.12.2019 NZ 792/2019
Příloha č. 2: Zástavní smlouva na věci movité ze dne 28.4.2020 NZ 229/2020
Příloha č. 3: Zástavní smlouva na věci movité ze dne 20.9.2022 NZ 530/2022
Příloha č. 4: Smlouva č. 0175/17/02664 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 24.01.2017
Příloha č. 5: Smlouva č. 1614/17/02664 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 06.10.2017
Příloha č. 6: Smlouva č. 0739/18/02664 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 07.06.2018
Příloha č. 7: Smlouva č. 2019001626 o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze dne 15.02.2019
Příloha č. 8: Smlouva č. 2019001612 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 15.02.2019
Příloha č. 9: Smlouva č. 2020007403 o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 24.04.2020
Příloha č. 10: Smlouva o zástavě pohledávky reg. č. 10000567502 ze dne 16.03.2016
Příloha č. 11: Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000631051 ze dne 31.03.2017
Příloha č. 12: Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000656655 ze dne 13.11.2017
Příloha č. 13: Smlouva o zástavě nemovitostí reg. č. 10000656843 ze dne 13.11.2017

Uvedené přílohy jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Linaset, a.s. a současně jsou uveřejněné na jejích internetových stránkách www.linaset.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

představenstvo společnosti Linaset, a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení