Společnost: Firstinvest holding, a.s. [IČ: 48533696]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
19.04.2023
Místo konání:
Bruntál

Udaje o společnosti:

Společnost:
Firstinvest holding, a.s.
IČ:
48533696
Adresa:
Hlubčická 147/8
79401 Krnov

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Firstinvest holding, a.s., se sídlem v Krnově, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01, IČ: 48533696, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

svolává
řádnou valnou hromadu

na den 19.04.2023 v 10:00 hodin do oranžové zasedací místnosti společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
4. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení.
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

ad bod č. 2 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. volí: 1) za předsedu valné hromady: Jiřího Čajana, 2) za zapisovatele: Ludvíka Doubravského, 3) za ověřovatele zápisu: Jiřího Čajana (valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a 4) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Petra Šromotu“
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění článku 3 a článku 4 stanov se zcela nahrazuje novým zněním článku 3 a článku 4 stanov, jak bylo představenstvem předloženo v souladu s přílohou č. 1 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Rozhodování o změně stanov společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Důvodem navrhované změny stanov je skutečnost, že s ohledem na závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 je stávající znění článku 3 stanov, v němž je toliko uvedeno jako předmět podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ nutno považovat za neurčité, neboť není možné zjistit skutečný předmět podnikání společnosti a je tedy nutno doplnit jednotlivé předměty činnosti.
S ohledem na skutečnost, že u Společnosti došlo zápisem v obchodním rejstříku ke dni 07.01.2022 k snížení základního kapitálu z původní výše 101.207.184,- Kč, slovy: jednostojedenmiliondvěstěsedmtisíc jednostoosmdesátčtyři koruny české na nových 77.851.680,- Kč, slovy: sedmdesátsedmmilionů osmsetpdesátjedentisíc šestsetosmdesát korun českých, je nutno tuto skutečnost uvést do souladu v článku 4 stanov společnosti.
Navrhuje se, aby uvedené změny stanov nabyly účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou v souladu s § 431 ZOK.
Úplný návrh změny stanov (tj. nové znění článků 1 až 40 stanov) je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněn v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz.

ad bod č. 4 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení.
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývají údaje dle předchozí věty. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy: tří) měsíců. Akcionáři, jejich statutární orgány a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas)

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:
Příloha č. 1: návrh změny stanov (tj. nové znění článků 3 a 4 stanov)

Nový návrh úplného znění stanov je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněn na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Představenstvo společnosti Firstinvest holding, a.s.

Příloha č. 1:

3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) je:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

4. Výše základního kapitálu společnosti

Základní kapitál společnosti činí 77.851.680,- Kč (slovy: sedmdesátsedmmilionů osmsetpdesátjedentisíc šestsetosmdesát korun českých).


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení