Společnost: TORQUES a.s. [IČ: 49453041]

Oznámení

Typ:
Výzva
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
TORQUES a.s.
IČ:
49453041
Adresa:
Bzenecká 4157/10
62800 Brno

Text oznámení

Oznámení o dodatečné lhůtě k předložení akcií společnosti TORQUES a.s. a informace o výplatě protiplnění

Představenstvo společnosti TORQUES a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 49453041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 1158, tímto oznamuje dodatečnou lhůtu pro předložení akcií v souladu s ust. § 387 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“), a to s ohledem na tyto skutečnosti:
Dne 7. února 2023 byl do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1158 pro společnost TORQUES a.s. zapsán údaj o tom, že valná hromada společnosti TORQUES a.s. konaná dne 31. ledna 2023 přijala usnesení o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) na hlavního akcionáře, a to na společnost torQsto s.r.o., sídlem Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, IČ: 17629349, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 130787, dle ust. § 375 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Zápis usnesení valné hromady společnosti TORQUES a.s. konané dne 31. ledna 2023 do obchodního rejstříku byl zveřejněn dne 7. února 2023.
Uplynutím dne 7. března 2023 uplynul jeden měsíc od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady společnosti TORQUES a.s. konané dne 31. ledna 2023 do obchodního rejstříku, přičemž v souladu s ust. § 385 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích tím došlo k přechodu vlastnického práva k ostatním akciím společnosti TORQUES a.s., tj. k akciím ve vlastnictví menšinových akcionářů společnosti TORQUES a.s. odlišných od společnosti torQsto s.r.o. jako hlavního akcionáře, z dosavadních menšinových akcionářů společnosti TORQUES a.s. na společnost torQsto s.r.o. jako hlavního akcionáře.
Za akcie společnosti TORQUES a.s., ke kterým přešlo vlastnické právo na hlavního akcionáře, náleží každému bývalému akcionáři společnosti TORQUES a.s. protiplnění ve výši 1 319,- Kč za každou jednu akcii společnosti TORQUES a.s. o jmenovité hodnotě 900,- Kč. Přiměřenost protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 4298/22 ze dne 20. prosince 2022, vypracovaným znaleckou kanceláří Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 44119097.
V souladu s § 388 odst. 1 ZOK a v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti TORQUES a.s. ze dne 31. ledna 2023 je podmínkou vzniku práva na zaplacení protiplnění bývalým akcionářům za akcie společnosti TORQUES a.s. předání těchto akcií společnosti TORQUES a.s. V souladu s § 387 odst. 1 ZOK byla řádná lhůta pro předložení a předání akcií společnosti TORQUES a.s. od 8. března 2023 do 6. dubna 2023. Do dnešního dne stále část bývalých akcionářů společnosti TORQUES a.s. neodevzdala akcie společnosti TORQUES a.s. Společnost proto oznamuje dosavadním menšinovým akcionářům společnosti TORQUES a.s. – bývalým vlastníkům akcií společnosti TORQUES a.s., kteří dosud své akcie společnosti TORQUES a.s. nepředložili a nepředali společnosti TORQUES a.s., aby tak učinili v dodatečné lhůtě, která počíná běžet dnem 14. dubna 2023 a končí dnem 5. května 2023.
Protiplnění bude vyplaceno tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti TORQUES a.s. k okamžiku přechodu akcií na hlavního akcionáře, tj. k okamžiku uplynutí (závěru) dne 7. března 2023. Pokud bude prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, tak se poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže (dosavadní) vlastník akcií, prokáže že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře zaniklo.
Protiplnění bude akcionáři vyplaceno ve lhůtě dvou týdnů poté, co akcionář všechny jím doposud vlastněné akcie společnosti TORQUES a.s. předloží a předá společnosti TORQUES a.s. v sídle společnosti na adrese Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno. Akcie je možno společnosti TORQUES a.s. předložit a předat tímto způsobem:
a) Osobně v sídle společnosti TORQUES a.s. na adrese Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, a to pouze po předchozí domluvě s kontaktní osobou společnosti TORQUES a.s. (Ing. Marián Janov) v dohodnutém termínu v pracovní dny:
 Společnost prosí akcionáře, aby si domluvili termín své návštěvy nejméně dva pracovní dny předem telefonicky na čísle + 420 603 820 396 či e-mailem na adrese janov.marian@gmail.com;
 V tomto případě akcionáři (případně zástavní věřitelé) předloží a předají společnosti TORQUES a.s. v jejím sídle originály dosavadních jednotlivých listinných akcií nebo hromadných akcií je nahrazujících a současně prokážou svou totožnost a oprávnění jednat v dané věci následovně: Akcionář (případně zástavní věřitel) – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán či člen statutárního orgánu akcionáře (případně zástavního věřitele) – právnické osoby navíc předá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokumentu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho oprávnění právnickou osobu zastupovat. Pokud bude akcie za akcionáře (případně zástavního věřitele) předkládat a předávat zmocněnec, musí se prokázat platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele;
nebo
b) Zasláním poštou nebo jinou doručovací službou (doporučujeme zaslat jako cenné psaní) na adresu TORQUES a.s., Bzenecká 4157/10, Židenice, 628 00 Brno, a to spolu s vyplněným formulářem „Zaslání akcií společnosti TORQUES a.s. a sdělení údajů pro výplatu protiplnění“:
 V tomto případě akcionáři (případně zástavní věřitelé) zašlou do sídla společnosti TORQUES a.s. originály dosavadních jednotlivých listinných akcií nebo hromadných akcií je nahrazujících a současně s tím zašlou vyplněný formulář „Zaslání akcií společnosti TORQUES a.s. a sdělení údajů pro výplatu protiplnění“ (je přiložen k tomuto oznámení a také ke stažení na webových stránkách TORQUES a.s. na adrese www.torques.cz), který opatří svým úředně ověřeným podpisem.
Pro případného zástavního věřitele, který má u sebe zastavené akcie, platí toto přiměřeně také.
Samotnou výplatu protiplnění pak bude provádět pověřená osoba - obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 27758419, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet dosavadního akcionáře zapsaný v seznamu akcionářů (případně na bankovní účet zástavního věřitele) nebo na jiný bankovní účet sdělený akcionářem (případně zástavním věřitelem) při předání akcií. Výplata protiplnění je podmíněna předchozím předáním akcií společnosti TORQUES a.s.
Upozorňujeme, že nepředloží-li akcionáři své akcie ve výše uvedené dodatečné lhůtě, bude postupováno dle § 387 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 346 odst. 1 věty první ZOK, tj. nepředložené akcie budou představenstvem společnosti prohlášeny za neplatné.
Další informace bude možné případně získat dotazem zaslaným na e-mailovou adresu janov.marian@gmail.com nebo na tel. + 420 603 820 396 (Ing. Marián Janov).

Dne 11. dubna 2023

Představenstvo společnosti TORQUES a.s.
Ing. Marián Janov, předseda představenstva TORQUES a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení