Společnost: Linaset, a.s. [IČ: 47674687]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.06.2023
Místo konání:
Bruntál, Zahradní 1965/44b

Udaje o společnosti:

Společnost:
Linaset, a.s.
IČ:
47674687
Adresa:
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
Linaset, a.s.
se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou,
IČO: 47674687
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě
v oddílu B, vložce 673
(dále také jen společnost Linaset, a.s. anebo jen společnost)

svolává
valnou hromadu

na den 30. 06. 2023 v 08:00 hodin do zasedací místnosti (oranžová zasedací místnost) společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
4. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 (s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022) a zprávy auditora o jejím ověření
6. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022, včetně vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
9. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k zahájení valné hromady.

ad bod č. 2 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. volí: i) za předsedu valné hromady: Mgr. Jana Čepa, ii) za zapisovatele:Daniela Balu, iii) za ověřovatele zápisu: Mgr. Jana Čepa (valná hromada společnosti Linaset, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a iv) za osobu pověřenou sčítáním hlasů:Petra Šromotu.“
Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Společnost je povinna dle ust. § 21 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhotovit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, a účetní závěrka. Na základě zavedené praxe a za účelem řádného informování akcionářů představenstvo stejně jako v minulých letech předkládá valné hromadě na vědomí výroční zprávu. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je valné hromadě na vědomí každoročně předkládána na základě ust. § 436 odst. 2 ZOK. Výroční zpráva za rok 2022, včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Linaset, a.s. a současně je uveřejněna na jejích internetových stránkách www.linaset.cz. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho člena pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti Linaset, a.s., za rok 2022 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2022 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti Linaset, a.s., v roce 2022. O těchto zprávách se nehlasuje.

ad bod č. 4 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Podle ust. § 84 odst. 1 ZOK je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami; tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je součástí výroční zprávy. Výroční zpráva za rok 2022, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Linaset, a.s. a současně je uveřejněna na jejích internetových stránkách www.linaset.cz. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 zejména vyplývá, že společnosti Linaset, a.s. v účetním období r. 2022 z žádné uzavřené smlouvy, dohody anebo jiného právního jednání učiněných či přijatých společností Linaset, a.s., anebo z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany společnosti Firstinvest holding, a.s. jako ovládající osoby, nevznikla žádná újma. O této zprávě se nehlasuje.

ad bod č. 5 pořadu jednání:
Návrh usnesení: viz dále
Vyjádření představenstva: Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) jsou uvedeny u bodů č. 7 a č. 8 pořadu jednání. Představenstvo dále předkládá valné hromadě na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022, v souladu s ust. § 20 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

ad bod č. 6 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Valné hromadě budou v souladu s požadavkem ust. § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 ZOK předneseny zprávy a vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. Dozorčí rada vypracovala zprávy a vyjádření o výsledcích své kontrolní činnosti za rok 2022, v rámci kterých nevznesla žádné výhrady či připomínky k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, a doporučila schválit řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 v souladu s návrhy představenstva. O těchto zprávách a vyjádřeních se nehlasuje.

ad bod č. 7 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“
Zdůvodnění: Společnost je povinna dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, sestavovat řádnou účetní závěrku. Představenstvo v souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku. Schválení řádné účetní závěrky společnosti je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Řádná účetní závěrka za rok 2022 je součástí výroční zprávy. Výroční zpráva za rok 2022, včetně řádné účetní závěrky za rok 2022, je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Linaset, a.s. a současně je uveřejněna v souladu s ust. § 436 ZOK na jejích internetových stránkách www.linaset.cz. Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2022 jsou také uvedeny v této pozvánce. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2022 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna dozorčí radou a ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.

ad bod č. 8 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Linaset, a.s., rozhoduje o úhradě ztráty společnosti za rok 2022 v celkové výši -453 478,80 takto: Ztráta za rok 2022 bude v celém rozsahu uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění: Přijetí rozhodnutí o úhradě ztráty, je v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. V souladu s ust. § 435 odst. 4 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě výše uvedený návrh na úhradu ztráty za rok 2022, který byl již uveřejněn ve výroční zprávě za rok 2022. Informace o hospodaření společnosti umožňující posouzení návrhu na úhradu ztráty obsahuje zejména účetní závěrka za rok 2022 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022. Navrhuje se, aby ztráta za rok 2022 byla v celém rozsahu uhrazena z nerozděleného zisku minulých let

ad bod č. 9 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení (o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje, a proto se návrh usnesení nepředkládá).
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, nutný k ukončení valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu se stanovami společnosti 29. 06. 2023, tj. poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba zapsaná jako akcionář v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni. V ostatním se problematika rozhodného dne řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 07:30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Akcionář - fyzická osoba se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z příslušného veřejného rejstříku nebo jiného dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby a jeho právo jednat za právnickou osobu. Zástupce akcionáře na základě plné moci se při prezenci na valné hromadě prokazuje předložením platného průkazu totožnosti a navíc odevzdá písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, předloží listiny osvědčující takové právo. Účast osoby určené akcionářem podle ust. § 399 odst. 2 ZOK se nepřipouští, s výjimkou účasti osoby poskytující asistenci akcionáři se zdravotním postižením. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Zápis skutečného majitele do evidence skutečných majitelů:
Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je i zápis skutečného majitele tohoto akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění (dále také jen zákon o evidenci skutečných majitelů), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen. Za účelem ověření těchto skutečností akcionář (který je povinen k provedení zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů) při prezenci na valné hromadě odevzdá: a) originál nebo úředně ověřenou kopii aktuálního (ne staršího 3 (slovy: tří) měsíců) výpisu z evidence skutečných majitelů (ve smyslu ust. § 14 odst. 1 nebo § 16 odst. 1 zákona o evidenci skutečných majitelů), a b) prohlášení potvrzující aktuálnost údajů zapsaných v evidenci a uvedených v předloženém výpisu ke dni konání valné hromady, opatřené prostým vlastnoručním podpisem (podpisy) osoby (osob) oprávněné (oprávněných) jednat za akcionáře. Představenstvo v této souvislosti upozorňuje, že nedoloží-li akcionář výpis prokazující zápis skutečného majitele a související prohlášení, nebude mu umožněn výkon jeho hlasovacích práv, resp. tato hlasovací práva nesmí vykonávat. Tím nejsou dotčeny další ust. § 54 zákona o evidenci skutečných majitelů.

Představenstvo uveřejňuje hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek 421 728 Vlastní kapitál 377 236
Oběžná aktiva 408 298 Cizí zdroje 443 181
Časové rozlišení 6 449 Časové rozlišení 16 058
Aktiva celkem 836 475 Pasiva celkem 836 475
Výnosy 794 253 Náklady 794 706

Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním +125 tis. Kč (zisk)
po zdanění – 453 tis. Kč (ztráta).

Roční účetní závěrku za rok 2022 ověřila společnost Audit * AK * Consult s.r.o., Licence číslo 119, Vyškov, Hanácká 11, P.O.BOX 70, PSČ 682 01.

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:
Příloha č. 1: Výroční zpráva za rok 2022

Uvedené přílohy jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Linaset, a.s. a současně jsou uveřejněné na jejích internetových stránkách www.linaset.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

představenstvo společnosti Linaset, a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení