Společnost: Linaset, a.s. [IČ: 47674687]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.08.2023
Místo konání:
Bruntál, Zahradní 1965/44b

Udaje o společnosti:

Společnost:
Linaset, a.s.
IČ:
47674687
Adresa:
Československé armády 362
747 87 Budišov nad Budišovkou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
představenstvo společnosti
Linaset, a.s.
se sídlem Československé armády 362, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO: 476 74 687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. B 673 („Společnost“)
tímto v souladu s § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“) a článkem 12 odst. 10 písm. d) stanov Společnosti, a to na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti Firstinvest holding, a.s., se sídlem Hlubčická 147/8, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 486 33 696, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 847 („Kvalifikovaný akcionář“),
svolává řádnou valnou hromadu Společnosti
na den 30. 8. 2023 od 11:00 hod
do zasedací místnosti (oranžová zasedací místnost) společnosti Linaset, a.s., umístěné v jejím závodě v Bruntále na adrese Bruntál, Zahradní 1965/44b, PSČ 792 01.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady volených valnou hromadou
3. Změna stanov
4. Volba členů představenstva a členů dozorčí rady volených valnou hromadou
5. Závěr
Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění
Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.
Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protinávrhy k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady v souladu se Zákonem o obchodních korporacích.
Upozornění pro akcionáře
Prezence akcionářů bude zahájena v 10:30 hod. v den a v místě konání řádné valné hromady.
V sídle Společnosti jsou v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 14:00 hod. ode dne 15.8. 2023 k dispozici následující dokumenty:
• žádost Kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady Společnosti,
• pozvánka na valnou hromadu spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady,
• návrh změny stanov Společnosti.
Společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených výše. Pokud akcionář souhlasí, mohou mu být kopie listin zaslány elektronicky.
Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady bude také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti https://www.linaset.cz/pro-akcionare.
Význam rozhodného dne a vysvětlení jeho významu
Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář k rozhodnému dni, a to buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněnce. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 11 stanov Společnosti poslední pracovní den předcházející konání valné hromady. Osoba, která nabude akcie po rozhodném dni, není oprávněna se valné hromady účastnit.

NAVRHOVANÁ USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

Ad 2) Odvolání členů představenstva a dozorčí rady volených valnou hromadou
Návrh:
„Valná hromada odvolává:
- pana Jana Čepa, nar. 20.8.1968, bytem na adrese Pod Ježníkem 2371/22, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, z funkce člena představenstva Společnosti;
- pana Ing. Jiřího Čajana, nar. 26.7.1967, bytem na Rooseveltova 685/21, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- pana Ludvíka Doubravského, nar. 1.11.1975, bytem na adrese Skupova 1108/13, 790 01 Jeseník, z funkce člena dozorčí rady Společnosti. “
Odůvodnění:
Rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady (s výjimkou členů volených zaměstnanci) náleží v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti valné hromadě. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady je navrhováno s ohledem na vstup nového investora do Společnosti namísto Kvalifikovaného akcionáře a jeho požadavky na personální obsazení těchto orgánů.

Ad 3) Změna stanov Společnosti
Návrh:
„Valná hromada schvaluje změny stanov Společnosti dle předloženého návrhu s tím, že následující články nového znění stanov nabydou účinnosti až následující den po přijetí tohoto usnesení:
- článek 17 odst. 2,
- článek 24 odst. 2 písm. a)“.
Odůvodnění:
Rozhodování o změně stanov náleží v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti valné hromadě. Změna stanov je navrhována s ohledem na vstup nového investora do Společnosti namísto Kvalifikovaného akcionáře, který požaduje také změnu stanov společnosti v předloženém znění. V důsledku změny stanov Společnosti dojde zejména:
- k upřesnění předmětu podnikání Společnosti s ohledem na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu,
- ke změně ve způsobu svolávání valné hromady Společnosti za účelem zefektivnění procesu svolávání valné hromady,
- k rozšíření počtu členů představenstva z jednoho na tři a k úpravě způsobu jednání představenstva za Společnost zavedením tzv. pravidla čtyř očí, podle kterého budou za společnost vždy jednat dva členové představenstva společně, a v zásadních materiálních věcech všichni členové představenstva společně,
- ke změnám v povinnostech představenstva při výkonu své působnosti a k posílení působnosti dozorčí rady za účelem zajištění větší míry kontroly nad činností představenstva, včetně změny orgánu oprávněného volit členy představenstva z valné hromady na dozorčí radu,
- a k dalším dílčím změnám a odstranění ustanovení uvedených duplicitně ze zákona, které je potřeba učinit pro zachování srozumitelnosti a jednoznačnosti stanov.
Ustanovení, jejichž přijetí je dle výše uvedeného usnesení navrženo s odloženou účinností, se týkají změny orgánu oprávněného volit a odvolávat členy představenstva, a to proto, aby svolávaná valná hromada mohla v rámci personálního obměnění volených orgánů Společnosti rozhodnout i o volbě nových členů představenstva. Jakákoli další rozhodnutí o volbě a odvolání členů představenstva bude činit již dozorčí rada.
Úplný návrh změn stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na výše uvedených internetových stránkách Společnosti. Společnost dále umožní každému akcionáři, aby v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 14:00 hod. ode dne 15.8. 2023 nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

Ad 4) Volba členů představenstva a dozorčí rady volených valnou hromadou
Návrh:
„Valná hromada volí:
- pana Ing. Libora Černého, Ph.D., nar. 11. 5. 1969, bytem na adrese U Staré elektrárny 1881/4, 710 00 Ostrava, do funkce člena představenstva Společnosti;
- pana Jiřího Pořického, nar. 4. srpna 1978, bytem na adrese U hřiště 228, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, do funkce člena představenstva Společnosti;
- pana Ing. Martina Volného, nar. 2. 6. 1980, bytem na adrese Na nivách 1564, 742 58 Příbor, do funkce člena představenstva Společnosti;
- pana Ing. Petra Mituru, nar. 9. 7. 1973, bytem na adrese Slunečná 560, 747 64 Velká Polom, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- pana Ing. Adama Kondělku, nar. 29. 9. 1983, bytem na adrese Petřvaldská 2241, 735 32 Rychvald, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- pana Ing. Radka Horáka, nar. 27. června 1966, bytem na adrese Sklopčická 601, Krásné Pole, 725 26 Ostrava, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.“
Odůvodnění:
Rozhodování o volbě a odvolání členů představenstva náleží v souladu se Zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti valné hromadě. Zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady je navrhováno s ohledem na vstup nového investora do Společnosti a s tím související personální obměnění představenstva a dozorčí rady.
Dále se s ohledem na odstoupení člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci, pana Bc. Petra Lošťáka, navrhuje také volba třetího člena dozorčí rady, který ve funkci pana Lošťáka nahradí. Vzhledem k tomu, že Společnost neměla v první den současného účetního období více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, je valná hromada oprávněna volit všechny členy dozorčí rady Společnosti, a tedy i člena dozorčí rady, který nahradí ve funkci pana Lošťáka.

Budišov nad Budišovkou, dne 11. 8. 2023
Za Linaset, a.s.

_______________________________________
Jméno: Jan Čep
Funkce: předseda představenstva

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení