Společnost: Bytové družstvo Dittrichova č.p. 349, Praha 2 [IČ: 03838668]

Oznámení

Typ:
Jiné...
Datum konání:
07.12.2023
Místo konání:
V Praze, Ditrichova 349/13, v prostorách fotoateliéru

Udaje o společnosti:

Společnost:
Bytové družstvo Dittrichova č.p. 349, Praha 2
IČ:
03838668
Adresa:
Dittrichova 349/13
12000 Praha

Text oznámení

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Představenstvo Vás tímto zve k účasti na zasedání členské schůze družstva Bytové družstvo Dittrichova č.p. 349, Praha 2 IČ 03838668 sídlem Dittrichova 349/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
která se koná 7.12. 2023 v 17.00 vPraze, Ditrichova 349/13 v prostorách fotoateliéru

Program jednání:
1. Prezence členů – prohlášení o usnášeníschopnosti
2. Volba předsedajícího a zapisovatele
3. Schválení změny stanov
4. Schválení účetní závěrky za rok 2022
5. Projednání otázky ukončení nájemního vztahu s pány Svobodou a Hurtem
6. Diskuze

Podklady k členské schůzi jsou k dispozici na vyžádání u členů představenstva nebo u správní firmy
(Mgr. Uljana Smarusová, e-mail: usmarus@mivapraha-fm.cz). Návrh změny stanov je přílohou této
pozvánky. Pozvánka je také v souladu se stanovami rovněž zveřejněna na internetových stránkách
http://www.valnehromady.cz/.

V případě členů družstva, kteří se nemohou zasedání členské schůze osobně zúčastnit, je možné udělit jinému členovi či jiné osobě písemnou plnou moc (podpis musí být ověřen a musí z ní vyplývat, zda
byla udělena pro zastupování na jedné schůzi nebo na více členských schůzích). Člen však nesmí
zastupovat více než 1/3 všech členů, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc. Za společné členy – spoluvlastníky družstevního podílu na členské schůzi jedná a hlasuje správce družstevního podílu. Za společné členy – manžele na členské schůzi jedná a hlasuje kterýkoliv z manželů.

V Praze dne 21.11.2023

Jiří Závozda
předseda představenstva

Příloha - návrh změny stanov

Změna stanov Bytové družstvo Dittrichova č.p. 349, Praha 2

Čl. 4, odstavec 3:
"(3) Družstevní podíl může být předmětem spoluvlastnictví. Spoluvlastníci družstevního podílu
jsou společnými členy bytového družstva. V dalším se spoluvlastnictví družstevního podílu řídí
obecnou úpravou spoluvlastnictví podle § 1115 OZ a násl."

Čl. 35 mění se nadpis:
„Opravy a údržba v bytě, stavební úpravy bytu a domu“

Čl. 35, odst. 2, se přidává písm. c):
„c) spojenou s údržbou, opravou či výměnou vstupních dveří do bytu, který užívá.“

Čl. 35, se mění odstavec 4:
4. Nájemce je oprávněn stavebně upravovat byt či dům pouze na základě předchozího
písemného souhlasu předsedy družstva.

Čl. 35, se doplňuje odstavec 5:
5. Stanovy družstva vylučují aplikaci ustanovení § 2259 občanského zákoníku.

Čl. 43, odst. 2.,
„Svolavatel nejméně patnáct (15) dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní
pozvánku na členskou schůzi na informační desce bytového družstva a současně ji zašle
členům na jejich elektronickou adresu uvedenou v seznamu členů. Není-li elektronická adresa
v seznamu členů zapsána, pak svolavatel pozvánku předá členovi osobně anebo mu ji vhodí
do poštovní schránky umístěné v domě, kde má člen družstevní byt, a členovi, který není
nájemcem družstevního bytu v domě anebo který o to písemně bytové družstvo požádal,
ji zašle na jeho náklady poštovní zásilkou na adresu jeho bydliště (sídla) uvedenou v seznamu
členů. V případě společných členů – manželů postačuje, když je pozvánka zaslána, popřípadě
předána, jen jednomu z manželů. V případě společných členů – spoluvlastníků družstevního
podílu se pozvánka doručuje jimi určenému správci. Uveřejněním pozvánky na informační
desce bytového družstva se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být na
informační desce uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.“

Čl. 54, odst. 1
„Zisk družstva může na základě rozhodnutí členské schůze:
a) být použit k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu
rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb nebo
b) být vyplacen členům družstva.“

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení