Společnost: Teplárna Strakonice, a.s. [IČ: 60826843]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.05.2001
Místo konání:
Strakonice, Komenského 59

Udaje o společnosti:

Společnost:
Teplárna Strakonice, a.s.
IČ:
60826843
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a o stavu jejího majetku

4. Řádná účetní závěrka za rok 2000, návrh na rozdělení zisku

5. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2000

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsobu výplaty tantiém

8. Rozhodnutí o změně zaměstnaneckých akcií na akcie kmenové

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

10. Podnikatelský plán na rok 2001 - 2006

11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

12. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

13. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 24. 5. 2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající v přizpůsobení stanov novému účinnému znění obchodního zákoníku, jež vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb. Dále je obsahem změny stanov změna předmětu podnikání společnosti.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna zaměstnaneckých akcií na jméno v listinné podobě na akcie kmenové na majitele v zaknihované podobě.

Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 9 - 14 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům uvedených v oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení