Společnost: KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. [IČ: 45534284]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
19.06.2001
Místo konání:
Hostinné, Nádražní 266

Udaje o společnosti:

Společnost:
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.
IČ:
45534284
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a o stavu jejího majetku, řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2000, návrhu na rozdělení zisku a záměru pro nejbližší období

4. Zpráva dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2000

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2000

6. Zpráva o úvěrové angažovanosti společnosti a stavu půjček ve skupině, o poskytnutých a obdržených zárukách a jejich schválení

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení výše a způsoby výplaty tantiém a dividend

8. Rozhodnutí o změně stanov

9. Volba člena představenstva

10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

11. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 12. 6. 2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 11:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob, provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající v přizpůsobení stanov novému účinnému znění obchodního zákoníku, jež vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb. Dále je obsahem změny stanov změna předmětu podnikání společnosti.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení