Společnost: INFUSIA a.s. [IČ: 46356525]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
21.05.2001
Místo konání:
Hořátev, Hořátev 104

Udaje o společnosti:

Společnost:
INFUSIA a.s.
IČ:
46356525
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a o stavu jejího majetku.

4. Řádná účetní závěrka za rok 2000, návrh na rozdělení zisku.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2000 a zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a o stavu jejího majetku.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2000 a stanovení výše a způsobu výplaty tantiém a dividend.

7. Rozhodnutí o zrušení kapitálového fondu a převod v něm uložených prostředků do rezervního fondu a nerozděleného zisku.

8. Rozhodnutí o změně stanov.

9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.

10. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

11. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 16.5.2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

K bodu č. 8:

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov spočívající v přizpůsobení stanov novému účinnému znění obchodního zákoníku, jež vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb. Dále je obsahem změny stanov změna předmětu podnikání společnosti. Návrh nového znění stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení je k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech Po - Pá od 8 - 14 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům změn stanov, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

K bodu č. 9:

a) důvodem ke snížení základního kapitálu je vlastnictví vlastních zaměstnaneckých akcií znějících na jméno vydaných v listinné podobě.

b) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zaúčtována proti účtu 25210-Vlastní akcie.

c) základní kapitál bude snížen z 141.382.000,- Kč o 7.069.000 Kč na novou výši základního kapitálu 134.313.000,- Kč.

d) základní kapitál bude snížen zničením zaměstnaneckých akcií na jméno v listinné podobě.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení