Společnost: Teplárna České Budějovice, a.s. [IČ: 60826835]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
08.06.2001
Místo konání:
České Budějovice, Novohradská 32

Udaje o společnosti:

Společnost:
Teplárna České Budějovice, a.s.
IČ:
60826835
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášení se schopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Schválení jednacího řádu valné hromady

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000 a o stavu jejího majetku

5. Roční účetní závěrka za rok 2000, návrh na rozdělení zisku

6. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2000 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku

7. Schválení

-výroční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku

-roční účetní závěrky

-rozdělení zisku a stanovení výše a způsoby výplaty tantiém a dividend

8. Schválení ceny tepla pro obyvatelstvo

9. Změna stanov společnosti

10. Založení dceřinné společnosti Zkušebna Mydlovary, s r.o.

11. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

12. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

13. Závěr

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 1.6.2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou či primátorem, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení