Společnost: ZETAS, a.s., MIMOŇ [IČ: 49901214]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.06.2001
Místo konání:
Mimoň, Křížová 456/1

Udaje o společnosti:

Společnost:
ZETAS, a.s., MIMOŇ
IČ:
49901214
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení – schválení jednacího a volebního řádu

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2000, stavu jejího majetku, roční účetní závěrka za rok 2000 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2000

4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a stanovisko k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2000

5. Schválení výroční zprávy za rok 2000, schválení roční účetní závěrky za rok 2000 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2000

6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

7. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je 22.6.2001.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 14.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce (znějící na zastupovanou osobu), platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení