Společnost: ŘEMPO HOLOUBEK a. s. [IČ: 64361314]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.06.2001
Místo konání:
Praha, Vodičkova 20

Udaje o společnosti:

Společnost:
ŘEMPO HOLOUBEK a. s.
IČ:
64361314
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení, oznámení o usnášeníschopnosti, volba předsedy valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu.

3. Výroční zpráva – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, seznámení s účetní závěrkou, návrhem na rozdělení zisku a zprávou s výrokem auditora.

4. Zpráva dozorčí rady.

5. Přijetí usnesení valné hromady k projednávaným předmětům jednání.

6. Závěr.

Vykonávají-li akcionáři svá práva prostřednictvím osob oprávněných jednat za akcionáře z důvodu, že jsou statutárními orgány či jejich členy (dále jen "statutární zástupci"), musí být k listině přítomných vedle údajů uvedených shora připojen originál či úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců), případně jiná listina, z níž pověření vyplývá.

Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zmocněnce čí zákonného zástupce, musí být v listině přítomných uvedena též firma či název (jméno) a sídlo (bydliště) zmocněnce či zákonného zástupci a je nutno k ní připojit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, případně závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Za správnost a aktuálnost uvedených listin odpovídá jejich předkladatel.

Jednání se zúčastní členové představenstva a dozorčí rady.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení