Společnost: Vzorová společnost 2, a.s. [IČ: 26018748]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - náhradní
Datum konání:
18.11.2002
Místo konání:
Praha 10, Nerudova 2

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vzorová společnost 2, a.s.
IČ:
26018748
Adresa:

Text oznámení

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Rozhodnutí o změně stanov

4. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti

5. Závěr

Podmínky registrace:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit; obec může být na valné hromadě zastoupena starostou, který se prokáže dokladem opravňujícím zastupovat obec na valné hromadě, platným dokladem totožnosti statutárního zástupce a v případě zastoupení též plnou mocí k zastupování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. V případě, že je akcie společným majetkem více osob provádí výkon hlasovacích práv na základě zmocnění pouze jeden spolumajitel, přičemž účast všech spolumajitelů na valné hromadě není nijak omezena. Zmocnění spolumajitelů akcií k hlasování se předkládá při prezenci. Akcionář držící listinné akcie na majitele se prokáže též originálem těchto akcií.

Hlasovací právo:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000,- Kč představuje jeden hlas.

Cena jednoho zveřejnění oznámení o konání valné hromady je 5.000,- Kč. Oznámení je zveřejněno minimálně po dobu 48 hod a maximálně 30 dnů. Podrobnosti najdete v
obchodních podmínkách
.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení