Společnost: i2 INVEST a.s. [IČ: 246 56 062]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
28.07.2014
Místo konání:
Ústí nad Labem,Revoluční 8, kancelář JUDr.Libora Bittera, notáře

Udaje o společnosti:

Společnost:
i2 INVEST a.s.
IČ:
246 56 062
Adresa:
Terronská 947/49
160 00 Praha 6 - Bubeneč

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti i2 INVEST a.s. se sídlem Praha 6 – Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 (dále také jako „Společnost“), Vás tímto zve na řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která je tímto svolávána v souladu s ustanovením § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále také jako „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) a způsobem uvedeným ve stanovách společnosti, na den 28. 7. 2014 od 13.00 hodin do kanceláře JUDr. Libora Bittera, notáře se sídlem v Ústí nad Labem, Revoluční 8.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 12.45 do 13.00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti a předloží akcie, které vlastní. Zmocněnci akcionářů předloží navíc speciální plnou v souladu s § 399 zákona o obchodních korporacích.

Jedná se o řádnou valnou hromadu, jejíž předmět je určen s ohledem na nutnost harmonizace stanov společnosti s novou právní úpravou obchodních korporací účinné od 1. 1. 2014.

Představenstvo navrhuje na řádné valné hromadě společnosti i2 INVEST a.s. projednat tyto body:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Změna stanov společnosti a podřízení se zákonu o obchodních korporacích
4. Odvolání členů představenstva a volba jediného člena představenstva, hlasování o případném nesouhlasu s činností
5. Odvolání členů dozorčí rady a volba jediného člena dozorčí rady, hlasování o případném nesouhlasu s činností
6. Závěr

Určení osob, které jsou navrhovány za členy orgánů společnosti, včetně údajů o skutečnostech podle § 441 a 451 zákona o obchodních korporacích, dále údaje z účetní závěrky za rok 2013, návrh usnesení valné hromady a zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady jsou již ode dne 30. 5. 2014 zveřejněny podle § 7 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách www.i2invest.cz a byly také zaslány všem akcionářům vlastnící akcie na jméno.

Tato pozvánka spolu s uvedenými údaji bude na internetové stránce společnosti uveřejněna minimálně do okamžiku konání valné hromady.

V Praze, dne 30. května 2014

Představenstvo společnosti
i2 INVEST a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení