Společnost: Conntis a.s. [IČ: 24776874]

Oznámení

Typ:
Výzva
Datum konání:
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Conntis a.s.
IČ:
24776874
Adresa:
Korunní 104
101 00 Praha 10

Text oznámení

Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny

Představenstvo společnosti Conntis a.s., se sídlem Praha 10, Korunní 104, PSČ 101 00, IČ: 247 76 874, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16718 (dále jako „společnost“) rozhodlo v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“), o výměně listinných akcií společnosti, které se na základě zákona změnily k 1. lednu 2014 z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno, a vyzývá tímto všechny akcionáře, aby bezodkladně předložili listinné akcie společnosti, které jsou v jejich držení, k výměně za nové listinné akcie na jméno a současně sdělili společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů.

Společnost upozorňuje, že akcionáři, kteří budou v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebudou po dobu prodlení oprávněni vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž jsou v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti podle § 3 odst. 1 zákona, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Listinné akcie budou osobně vyměňovány každý pracovní den v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin v sídle společnosti. Oprávněné fyzické osoby se při předložení akcií prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupci právnických osob se navíc prokážou výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnci oprávněných fyzických, popř. právnických osob, se vedle výše uvedených dokladů prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Představenstvo společnosti Conntis a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení