Společnost: CHEPOS, a.s. [IČ: 46345655]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - náhradní
Datum konání:
15.10.2014
Místo konání:
Praha 1 - Nové Město

Udaje o společnosti:

Společnost:
CHEPOS, a.s.
IČ:
46345655
Adresa:
Národní 28
11000 Praha 1

Text oznámení

Oznámení o konání náhradní valné hromady

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CHEPOS a.s.
IČO: 46345655, se sídlem Národní 28, 11000 Praha 1
(dále jako Společnost)

Vzhledem k tomu, že řádná valná hromada Společnosti svolaná na den 23. 9. 2014 nebyla usnášeníschopná, svolává představenstvo společnosti

náhradní valnou hromadu Společnosti,

která se koná dne 15. 10. 2014 v 9.00 hod,
v zasedací místnosti společnosti Cinemart, a.s., Praha 1, Národní třída 28, 6. Patro

Pořad jednání zůstává nezměněn a je následující:

1. Zahájení, ověření způsobilosti usnášení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zpráva o činnosti představenstva v roce 2013, zpráva dozorčí rady
3. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku/úhradě ztráty
4. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích a přijetí nového úplného znění stanov společnosti
5. Závěr

Návrh usnesení a jejich odůvodnění:

K bodu 3: Navrhované usnesení: Schvaluje se účetní závěrka společnosti za rok 2013. Ztráta/zisk společnosti bude ponechána na účtu neuhrazené ztráty/nerozděleného zisku minulých let.
Odůvodnění: Povinnost schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku/úhradě ztráty vyplývá z právních předpisů.

K bodu 4: Návrh usnesení: Obchodní korporace se podřizuje zákonu jako celku postupem dle 777 odst. 7 zákona o č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Schvaluje se nové úplné znění stanov společnosti.
Odůvodnění: Zákon o obchodních korporacích stanoví povinnost přizpůsobit mu stanovy společnosti. Představenstvo společnosti má za účelem zachování jistoty akcionářů za to, že je vhodnější přijmout rozhodnutí o tom, že se společnosti podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a současně přijmout nové úplné znění stanov společnosti.

Právo účastnit se valné hromady a hlasovat mají akcionáři uvedení ve výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem ke dni (rozhodný den k účasti k účasti na valné hromadě) 8. 10. 2014.

Prezence akcionářů bude probíhat v den a v místě konání valné hromady od 8.30 do 8.45 hodin. Při prezenci akcionáři i zmocněnci prokazují svou totožnost platným občanským průkazem. Právnické osoby se prokazují platným výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může valné hromady účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné úředně ověřené speciální plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat tuto plnou moc podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.

Podklady k jednání valné hromady, včetně účetních závěrek, výkazu zisků a ztrát a návrhu změn stanov budou zdarma k nahlédnutí v sídle konání valné hromady v pracovní dny od 25. 9. 2014 od 9.00 do 12.00 hod. Navrhované nové úplné znění stanov společnosti je též k dispozici na internetových stránkách společnosti http://www.cheposas.cz/

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s účastí na valné hromadě.

představenstvo společnosti CHEPOS a.s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení