Společnost: G. P. Investments a.s. [IČ: 28507461]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
04.11.2014
Místo konání:
Notářská kancelář Mgr Václava Vody, notáře, na adrese Praha 1, Revoluční 1080/2, PSČ 110 00

Udaje o společnosti:

Společnost:
G. P. Investments a.s.
IČ:
28507461
Adresa:
Hellichova 458/1
11800 Praha 1

Text oznámení

Představenstvo společnosti G. P. Investments a.s. svolává výše uvedeného dne, času a místě řádnou valnou hromadu společnosti s tímto programem:
- zahájení, kontrola a usnášeníschopnost;
- volba orgánu valné hromady;
- schválení roční účetní závěrky za rok 2013;
- návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty za rok 2013;
- odvolání stávajícího a volba nového představenstva společnosti;
- odvolání stávající a volba nové dozorčí rady společnosti;
- podřízení se zákonu o obchodních korporacích;
- schválení změn stanov společnosti;
- závěr valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.
Prezence akcionářů bude probíhat od 14:30 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionáři se při prezenci prokazují platným občanským průkazem příp. jiným platným dokladem totožnosti. Zástupce nebo zmocněnec akcionáře je povinen při prezenci odevzdat originál plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu, který je oprávněn za něho jednat, zástupci resp. zmocněnci právnických osob předkládají i originál výpisu z obchodního rejstříku. K seznamu akcionářů se připojí originály plných mocí, případně originály výpisů.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

K bodu 1.
Zdůvodnění: Valná hromada je podle ustanovení článku 14 odst. 1 stanov Společnosti schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. O tomto bodu se nehlasuje.

K bodu 2.
Vyjádření představenstva:
Povinnost zvolit orgány valné hromady a jejich počet stanoví ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Obsazení orgánů navrhuje pověřený člen představenstva, přičemž případný protinávrh musí obsahovat konkrétní jméno osoby, tato osoba musí být přítomna a musí s kandidaturou vyslovit souhlas. Do doby zvolení orgánů valné hromady vykonávají jejich povinnosti svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.

K bodu 3.
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 zpracovanou v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.“
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti.

K bodu 4.
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2013 nebude rozdělen mezi akcionáře a bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let. Dividendy akcionářům nebudou vypláceny. Tantiémy a odměny členu představenstva a členu dozorčí rady nebudou vypláceny.“
Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě nevyplácet dividendy, tantiémy ani jiné odměny členům představenstva a dozorčí rady, a to s ohledem na potřebu použití těchto prostředků k posílení finanční situace společnosti a pokrytí plánovaných investic.

K bodu 5.
Návrh usnesení:
„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni dva dosavadní členy představenstva, a to konkrétně Mgr. Ing. Juraje Dulíka, nar. 4.11.1972 a Mgr. Michala Tona, nar. 6.10.1974, a současně valná hromada Společnosti s účinností k dnešnímu dni volí jediného člena představenstva, a to pana Oldřicha Chytila, nar. 1.5.1965, kterému tímto prodlužuje jeho mandát.“
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě i odvolání členů představenstva společnosti.

K bodu 6.
Návrh usnesení:
„Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni dva dosavadní členy dozorčí rady, a to konkrétně Petra Jiříčka, nar. 18.11.1974 a Mgr. Tatianu Cimbaľákovú, nar. 5.3.1982, a současně valná hromada Společnosti s účinností k dnešnímu dni volí jediného člena dozorčí rady, a to paní Evu Heděncovou, nar. 14.2.1962, které tímto prodlužuje její mandát.“
Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno e) ZOK společnosti náleží do výlučné pravomoci valné hromady rozhodování o volbě i odvolání členů dozorčí rady společnosti.

K bodu 7.
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhoduje o tom, že společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.“
Zdůvodnění:
Vzhledem k ukončení platnosti obchodního zákoníku a přijetí nového zákona o obchodních korporacích, který obsahuje podrobnou úpravu obchodních společností je z důvodu právní jistoty vhodné podřídit se tomuto zákonu.

K bodu 8.
Návrh usnesení:
„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti a to tak, že dosavadní znění nahrazuje novým aktuálním zněním, které je vyhotoveno ve formě notářského zápisu.“
Zdůvodnění:
Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s potřebou přizpůsobit znění stanov novému zákonu o obchodních korporacích. Každý akcionář má možnost na požádání obdržet navrhované aktuální znění stanov společnosti nebo se může z novým navrhovaným zněním stanov obeznámit v sídle společnosti, kde je ode dne zveřejnění této pozvánky na valnou hromadu toto znění k dispozici.

K bodu 9.
Závěr


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení