Společnost: Comitia Medical a.s. [IČ: 28915399]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
19.12.2014
Místo konání:
notářská kancelář Mgr. Šárky Tláškové, I.P.Pavlova 1785/3, Praha 2, PSČ: 12000

Udaje o společnosti:

Společnost:
Comitia Medical a.s.
IČ:
28915399
Adresa:
Pod Marjánkou 1906/12
16000 Praha

Text oznámení

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Comitia Medical a.s., IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 15353.
Představenstvo obchodní společnosti Comitia Medical a.s. zve akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 19.12.2014 v 11:00 hod., v sídle notářského úřadu Mgr. Šárky Tláškové, notářky, na adrese Praha 2, I.P.Pavlova 1785/3.
Pořad jednání řádné valné hromady:
1) Prezence akcionářů.
2) Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3) Schválení programu řádné valné hromady.
4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, projednání vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
5) Projednání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013.
6) Schválení změn stanov společnosti - přijetí nového úplného znění stanov společnosti.
Podstatou navrhovaných úprav je přizpůsobení stanov společnosti zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.
7) Odvolání člena představenstva.
8) Jmenování členů představenstva.
9) Odvolání členů dozorčí rady.
10) Jmenování člena dozorčí rady.
11) Schválení smluv o výkonu funkce se členy orgánů společnosti.
12) Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti.
13) Projednání a schválení uzavření dohody o narovnání mezi společností a předsedou představenstva.
V Praze dne 2.12.2014 představenstvo společnosti Comitia Medical a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení