Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.05.2015
Místo konání:
Praha 5

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15039 Praha 5

Text oznámení

Statutární ředitel společnosti Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382, se sídlem Křížová 472/47, 150 39 Praha 5, IČ: 60193689 svolává
valnou hromadu
akcionářů, která se bude konat dne 29. května 2015 v 9.30 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů valné hromady
3. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrce za rok 2014 a zpráva o propojených osobách
4. Zpráva správní rady k roční účetní závěrce a stanovisko k návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora pro rok 2016
7. Závěr valné hromady

K bodu č. 2 Usnesení: Valná hromada volí dle ust. § 19 stanov orgány valné hromady. Valná hromada schvaluje dle ust. § 20 stanov jednací a hlasovací řád.
K bodu č. 5 Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2014.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to (v tis. Kč): příděl do stimulačního fondu 75, příděl do sociálního fondu 50, výplata dividend 587,7 (+ 181,2 z nerozděleného zisku), výplata tantiém 24. Účetní závěrka byla projednána se správní radou a ověřena auditorem. Statutární ředitel, ve smyslu ustanovení § 14, odst. 2 písm. e) stanov, předkládá valné hromadě účetní závěrku ke schválení. Návrh na rozdělení zisku předkládá na základě výsledku hospodaření společnosti v r. 2014 v rámci své zprávy správní rada.
K bodu č. 6 Usnesení: Valná hromada schvaluje určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za r. 2016, a to R-audit, s.r.o., Praha 5, oprávnění KA ČR č. 124.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři zapsání v seznamu akcionářů vedeném společností dle §§ 264, 265 zákona 90/2012 Sb. Akcionáři se při prezenci prokazují listinnými akciemi na jméno nebo dokladem o jejich úschově. Zástupci akcionářů – právnických osob odevzdají úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Není-li přítomen statutární zástupce, odevzdá zástupce akcionáře plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2014 (v tis. Kč)

aktiva celkem 53 146 pasiva celkem 53 146
dlouhodobý majetek 30 902 vlastní kapitál 49 007
oběžná aktiva 22 020 cizí zdroje 4 043
časové rozlišení 224 časové rozlišení 96
hospodářský výsledek 737

Výroční zpráva, zpráva o propojených osobách a řádná účetní závěrka jsou pro akcionáře k nahlédnutí od 29. 4. 2015 v sídle společnosti v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hod.
Statutární ředitel VIS, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení