Společnost: BGS Energy Plus a.s. [IČ: 28089880]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
24.06.2015
Místo konání:
Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou

Udaje o společnosti:

Společnost:
BGS Energy Plus a.s.
IČ:
28089880
Adresa:
Zámecká 7
582 91 Světlá nad Sázavou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

BGS Energy Plus a.s.
se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
IČ 28089880
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) tímto podle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 24.6.2015 od 10,00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2014, předložení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 vypracované ke dni 31.12.2014 včetně výroku auditora, seznámení se zprávou o vztazích dle § 82 ZOK a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 a informace a stanovisko k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK;
5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a zpráv představenstva a dozorčí rady
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;
7. Závěr

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 9,30 hod. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence (originál nebo úředně ověřená kopie). Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 17.6.2015, a to v souladu s ust. čl.13 odst. 1 stanov společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni.

Valné hromady se účastní akcionáři, kteří byli jako vlastníci akcií společnosti zapsáni u schovatele emise imobilizovaných cenných papírů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář na valné hromadě doloží, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelský účet.
Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

Podle § 436 ZOK představenstvo akcionáře informuje o tom, že účetní závěrka za rok 2014, konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014 a výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva o výsledcích podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle § 82 ZOK a stanovisko dozorčí rady k této zprávě, jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.bgs-energy.cz , a to ve lhůtě 30 dní přede dnem konáním valné hromady, kde budou tyto dokumenty umístěny nejméně do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Tímto způsobem mají akcionáři právo se s uvedenými dokumenty seznámit.

Návrhy usnesení
ad 1)
Žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2)
Bude navrženo zvolení orgánů valné hromady (dále jen také „VH“) takto:
- předseda: Mgr. Štěpán Schenk
- zapisovatel: Aleš Radil
- ověřovatelé zápisu: Radim Hrůza, JUDr. Ing. Zdeněk Radil
- skrutátor: Hana Kohoutová
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby dle § 422 ZOK

ad 3)
Není předkládán žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 435 odst. 4 ZOK předkládá představenstvo valné hromadě účetní závěrky a návrhy na vypořádání hospodářského výsledku. Hlasování o schvalování řádné účetní závěrky za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok 2014 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 bude uskutečněno pod bodem 5. a 6. pořadu jednání valné hromady.

ad 4)
Není předkládán žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva společnosti: Podle § 447 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Podle § 83 ZOK dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu a sdělí jí své stanovisko.

ad 5)
Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:
a) Řádná valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2014 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.
b) Řádná valná hromada společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku zpracovanou k 31.12.2014 ve znění předloženém řádné valné hromadě společnosti.
c) Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku v předloženém znění.
d) Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2014 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce za rok 2014 a vyjádření o přezkoumání zprávy o vztazích dle § 82 ZOK za rok 2014.
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje přijetí výše uvedeného usnesení v souladu s § 435 odst. 4 ZOK a § 447 odst. 3 ZOK. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka je k nahlédnutí pro akcionáře na internetových stránkách společnosti na adrese www.bgs-energy.cz.

ad 6)
Navrhuje se přijetí tohoto usnesení:
Řádná valná hromada rozhodla o rozdělení zisku dosaženého v roce 2014 ve výši 875.520,96 Kč takto:
- částka 875.520,96 Kč – bude převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let
Zdůvodnění: Zisk vykázaný v roce 2014 je navrhován k převedení na účet nerozděleného zisku z důvodu vytvoření dostatečných zdrojů za účelem krytí podnikatelské činnosti společnosti, resp. případných budoucích ztrát.

Ve Světlé nad Sázavou dne 22.5.2015

představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení