Společnost: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. [IČ: 60193689]

Oznámení

Typ:
Výplata dividend a úrokových výnosů
Datum konání:
15.07.2015
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
IČ:
60193689
Adresa:
Křížová 472/47
15039 Praha 5

Text oznámení

Výplata podílu na zisku za rok 2014

Valná hromada a.s., konaná dne 29. května 2015, schvaluje výplatu podílu na zisku (dividendy) v celkové výši 689 260,- Kč před zdaněním, t.j. ve výši 20,00 Kč (slovy: dvacetkorunčeských) za jednu akcii před zdaněním.
Výplata podílu na zisku (dividendy) bude společností VIS, a.s. bezhotovostně zaslána akcionářům na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů vedeném společností.
Výplata bude provedena na základě seznamu akcionářů ve stavu ke dni 29. května 2015 a proběhne od 15. července do 14. srpna 2015.
Právo na podíl na zisku (dividendu) nevznikne akcionáři, který v souladu s předchozí výzvou nenechal přeznačit své listinné akcie na majitele na listinné akcie na jméno v zákonné lhůtě a neposkytl zároveň potřebné údaje do seznamu akcionářů a nemohl proto být do tohoto seznamu v souladu se zákonem č. 134/2013 Sb. zapsán.
V případě, že na akcii vázne zástavní právo nebo akcie je předmětem smlouvy o převodu práva na vyplacení podílu na zisku (dividendy), je povinen jejich majitel, zástavní věřitel resp. správce, uvědomit o této skutečnosti emitenta a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na výplatu podílu na zisku (dividendy), a to nejpozději do 30. června 2015. Pokud se tak nestane, bude podíl na zisku (dividenda) vyplacen akcionáři dle seznamu akcionářů.
Statutární ředitel VIS, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení