Společnost: BGS Energy Plus a.s. [IČ: 28089880]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
18.08.2015
Místo konání:
Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou

Udaje o společnosti:

Společnost:
BGS Energy Plus a.s.
IČ:
28089880
Adresa:
Zámecká 7
58291 Světlá nad Sázavou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

BGS Energy Plus a.s.

se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
IČ 28089880
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „společnost“) tímto podle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 18.8.2015 od 10,00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Změna stanov Společnosti;
4. Volba pana Ing. Miroslava Tabernause dalším členem dozorčí rady
5. Závěr

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 9,30 hod. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence (originál nebo úředně ověřená kopie). Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 11.8.2015, a to v souladu s ust. čl.13 odst. 1 stanov společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem společnosti k rozhodnému dni.
Valné hromady se účastní akcionáři, kteří byli jako vlastníci akcií společnosti zapsáni u schovatele emise imobilizovaných cenných papírů společnosti k rozhodnému dni. Akcionář na valné hromadě doloží, že byl akcionářem společnosti k rozhodnému dni, a to certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelský účet.
Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení
ad 1)
Žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2)
Žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Do orgánů valné hromady (předseda zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu, sčitatel) budou navrženy osoby podle přítomnosti na valné hromadě.

ad 3)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení o změně stanov společnosti

(a) Do čl. 14 odst. 3 stanov Společnosti se doplňuje druhá věta, která zní: „O věcech uvedených v článku 11 odst. 2 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), m), n), o), p), q) a r) stanov rozhoduje valná hromada 75% většinou všech hlasů akcionářů.“
(b) Do čl. 18 odst. 7 stanov Společnosti se mezi druhou a třetí větu doplňuje věta, která zní: „K přijetí, změně a zrušení usnesení o (i) věcech s hodnotou nejméně 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) (v případě opakovaných plnění 1.000.000,- Kč ročně), (ii) obsazení pozic členů statutárního orgánu dceřiných společností a (iii) svěření pravomocí představenstva jednotlivým členům, je třeba hlasů všech členů představenstva.“
(c) V článku 16. odst. 2 stanov Společnosti se první věta mění tak, že nově zní: Funkční období člena představenstva je 5 let a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech.
(d) Čl. 21 odst. 1 stanov Společnosti se mění tak, že nově zní: „Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada.“
(e) V článku 21. odst. 2 stanov Společnosti se první věta mění tak, že nově zní: Funkční období člena dozorčí rady je 5 let a zaniká volbou nového člena dozorčí rady, odstoupením nebo odvoláním člena dozorčí rady nebo jinými způsoby dle zákona a těchto stanov.
(f) V čl. 22 odst. 4 stanov Společnosti se čtvrtá a pátá věta ruší a nahrazují se větou, která zní: „V případě rovnosti hlasů není hlas předsedy ani místopředsedy rozhodující.“

Zdůvodnění: Podstatou navrhovaných změn stanov je jednak zpřísnění procesů přijímání rozhodnutí jak na úrovni valné hromady tak představenstva a dozorčí rady, a to za účelem posílení účasti akcionářů na rozhodovacích procesech, omezení představenstva při rozhodování o pro společnost významných záležitostech, a dále rozšíření počtu členů dozorčí rady na dva členy za účelem posílení kontrolních mechanismů. V zájmu právní jistoty se navrhuje i stanovení konkrétní délky funkčního období členů představenstva a dozorčí rady. Každý akcionář má právo zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne předcházejícího dni konání valné hromady.

ad 4)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
Valná hromada tímto volí do funkce dalšího člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Miroslava Tabernause, dat. nar. 31. května 1989, bytem Janka Kráľa 9/19, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika, a to s účinností ke dni přijetí tohoto usnesení.“

Zdůvodnění: Počet členů dozorčí rady společnosti se změnou stanov navrhuje zvýšit na dva. V souvislosti s touto změnou se navrhuje volba druhého člena dozorčí rady.

ad 5)
Není předkládán žádný návrh usnesení.

Ve Světlé nad Sázavou dne 14.7.2015

představenstvo společnosti

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení