Společnost: Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. [IČ: 49454561]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
06.05.2016
Místo konání:
sál Alternativa - kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín 760 01

Udaje o společnosti:

Společnost:
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
IČ:
49454561
Adresa:
Tř. T. Bati 383
760 49 Zlín

Text oznámení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 383, IČ: 49454561,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně – oddíl B, vložka 1169,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na den 6. května 2016 v 10,00 hod.
v sále Alternativa – kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778, Zlín 760 01
Pořad jednání řádné valné hromady:
1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a skrutátorů,
schválení jednacího a hlasovacího řádu.
2. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2015, návrhu na
rozdělení zisku za rok 2015, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a
stavu jejího majetku za rok 2015, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a
zprávy o přezkumu podnikatelské činnosti společnosti.
5. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2015.
6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015.
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2015.
8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016.
9. Závěr.
Návrh usnesení valné hromady:
1. K bodu 1 pořadu jednání valné hromady
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů
zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád.“
Odůvodnění návrhu usnesení:
Valná hromada je dle platných a účinných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány a dle
stanov společnosti také hlasovat o schválení jednacího a hlasovacího řádu. Představenstvo
proto doporučuje přijmout navržené usnesení.
2. K bodu 2 pořadu jednání valné hromady
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje podobu smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů
dozorčí rady ve znění navrženém představenstvem společnosti včetně způsobu odměňování
členů představenstva a členů dozorčí rady.
Valná hromada pověřuje předsedu představenstva, aby za společnost s členy
představenstva a členy dozorčí rady uzavřel smlouvu o výkonu funkce v podobě schválené
valnou hromadou, a to včetně schváleného způsobu odměňování.“
Odůvodnění návrhu usnesení:
S ohledem na měnící se legislativu podzákonných právních předpisů upravujících výpočet
průměrné měsíční mzdy v České republice je navrhována administrativně-formální úprava
stávajícího znění smlouvy o výkonu funkce, která odkazuje specificky pouze na příslušná
ustanovení zákona o důchodovém pojištění a která neodkazuje na konkrétní právní přepis,
který tento zákon provádí (např. na nařízení vlády nebo vyhlášku ministerstva). Touto
formulací je sledováno zajištění právní jistoty v případech, kdy se nenadále změní
podzákonný právní předpis.
Výše odměn pro členy dozorčí rady nebo představenstva se oproti dosud platnému
rozhodnutí schválenému valnou hromadou nemění.
3. K bodu 3 pořadu jednání valné hromady
Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:
Představenstvo je podle platných a účinných právních předpisů povinno vypracovat zprávu o
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 a zprávu o vztazích mezi
propojenými osobami. S oběma zprávami je představenstvo povinno seznámit valnou
hromadu společnosti. Představenstvo společnosti proto navrhuje seznámit akcionáře
přítomné na valné hromadě s oběma zprávami.
4. K bodu 4 pořadu jednání valné hromady
Vyjádření představenstva k navrhované záležitosti:
Dozorčí rada podle platných a účinných právních předpisů a stanov společnosti přezkoumává
řádnou účetní závěrku, zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty,
dohlíží na výkon činnosti představenstva a na činnost společnosti a předkládá svá vyjádření
valné hromadě. Představenstvo proto navrhuje, aby dozorčí rada seznámila společnost
s výsledky činnosti dozorčí rady.
5. K bodu 5 pořadu jednání valné hromady
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2015.“
Odůvodnění návrhu usnesení:
Podle § 18 odst. 2 písm. r) stanov společnosti rozhoduje valná hromada o schválení zprávy
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. V souladu s tímto
ustanovením představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu v předneseném znění.
Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za
rok 2015 hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2015.
Zpráva odráží věrně činnost představenstva v hodnoceném roce a je obrazem obchodní
vedení společnosti.
6. K bodu 6 pořadu jednání valné hromady
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015.“
Aktiva: 1 490 626 tisíc Kč Pasiva: 1 490 626 tisíc Kč
Dlouhodobý majetek: 1 473 325 tisíc Kč Vlastní kapitál: 1 263 356 tisíc Kč
Oběžná aktiva: 17 111 tisíc Kč Cizí zdroje: 147 363 tisíc Kč
Ostatní aktiva: 190 tisíc Kč Ostatní pasiva: 79 907 tisíc Kč
Výnosy: 111,086.215 Kč Náklady: 101,937.435 Kč
Hospodářský výsledek: 9,148.780 Kč
Odůvodnění návrhu usnesení:
Podle platných právních předpisů je v působnosti valné hromady schvalovat řádnou účetní
závěrku společnosti. Představenstvo společnosti považuje účetní závěrku za rok 2015 za
bezvadnou, splňující veškeré zákonné náležitosti a věrně vypovídající o skutečném stavu ve
Společnosti. Z tohoto důvodu ji navrhuje schválit.
7. K bodu 7 pořadu jednání valné hromady
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015“
Odůvodnění návrhu usnesení:
Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku v souladu se zavedenou
praxí společnosti tak, že se zisk nerozděluje mezi akcionáře:
Zisk po zdanění: 9,148.780 Kč
Příděl do rezervního fondu: 457.439 Kč
Výplata dividend: 0
Nerozdělený zisk: 8,691.341 Kč
Představenstvo doporučuje schválit tento návrh na rozdělení zisku a vytvořit tak společnosti
prostředky pro další investice do vodárenské infrastruktury.
8. K bodu 8 pořadu jednání valné hromady
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada určuje auditorem společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2016
auditora ZLÍN AUDIT, spol. s r.o. , se sídlem Tř. T. Bati 3765, Zlín, IČ: 46967257.“
Odůvodnění návrhu usnesení:
Společnost má podle platných a účinných právních předpisů povinnost určit auditora
k ověření účetní závěrky pro následující rok. Pro splnění zákonných náležitostí je nezbytné
pro další období auditora zajistit. Představenstvo společnosti navrhuje přijmout navržené
usnesení.
Určení rozhodného dne
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 29. dubna 2016. Účastnit se valné hromady
tak mohou pouze akcionáři, kteří jsou k tomuto rozhodnému dni uvedeni v seznamu akcionářů (k
případným pozdějším převodům akcií se nepřihlíží).
Registrace akcionářů
Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Akcionáři se
při registraci prokazují:
a) Fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s podpisem
zastupované osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být patrné, zda je
udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
b) Právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a: *) Statutární orgán nebo člen statutárního
orgánu platným občanským průkazem *) Zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem
statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem. Z plné moci musí být
patrné, zda je udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Výpisy z
obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a
odevzdají se při registraci. *) Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své
oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce, města
o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář
nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů.
Poskytnutí podkladů pro jednání valné hromady:
Účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně zprávy dozorčí
rady o přezkoumání zprávy o vztazích, smlouva o výkonu funkce člena představenstva a smlouva
o výkonu funkce člena dozorčí rady jsou od 5. 4. 2016 až do termínu konání řádné valné hromady
k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti, a to po předcházející telefonické dohodě
s Mgr. Alexandrou Baďurovou na telefonním čísle: 577 104 619, v kterýkoli pracovní den od 8:00 –
13:00 hodin, a jsou dále v souladu s § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.vakzlin.cz po dobu 30 dnů přede dnem
konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
Účetní závěrka za rok 2015, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku za rok 2015, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 včetně zprávy dozorčí
rady o přezkoumání zprávy o vztazích, smlouva o výkonu funkce člena představenstva a smlouva
o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně této pozvánky, jsou od 5. 4. 2016 zveřejněny
prostřednictvím internetu na webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.:
www.vakzlin.cz a dále na webových stránkách www.valnehromady.cz.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení