Společnost: Bohemia-lázně a.s. [IČ: 45357218]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.06.2016
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Bohemia-lázně a.s.
IČ:
45357218
Adresa:
Sadová 5
360 01 Karlovy Vary

Text oznámení

Představenstvo společnosti Bohemia – lázně a. s.
se sídlem Karlovy Vary, Sadová 5, IČO: 45357218,
zapsané u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 212,
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 30. 6. 2016 od 11.00 hodin v sídle společnosti.

Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Zpráva představenstva o hospodaření a stavu majetku společnosti, včetně roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zpráva o vztazích
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání účetní ztráty za rok 2015
5. Snížení základního kapitálu
6. Volba členů orgánů společnosti
7. Schválení auditora
8. Závěr

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva:
Ad 1. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje volbu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.
Zdůvodnění: Valná hromada je podle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, podle nějž se pak řídí průběh jejího jednání.

Ad 2. Vyjádření představenstva: Zpráva je valné hromadě předkládána v souladu s ustanovením § 436 odst. 2. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

Ad 3. Vyjádření představenstva: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě zprávu o své činnosti a vyjádřit své stanovisko k roční účetní závěrce a k návrhu představenstva na vypořádání HV společnosti.

Ad 4. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2015. Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015, tj. zisku ve výši 3,756.489,65 Kč takto:
Dividendy 2,512.050,- Kč
Tantiemy 380.000,- Kč
Nerozdělený zisk 864.439,65 Kč

Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinna schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o vypořádání hospodářského výsledku. Předložený návrh je v souladu s podnikatelským záměrem společnosti.

Ad. 5 Návrh usnesení: Základní kapitál společnosti se snižuje o 6,259.000,- Kč.
Zdůvodnění: Společnost je povinna zrušit vlastní akcie, které má ve svém držení déle než 1 rok, a o jejich jmenovitou hodnotu snížit základní kapitál.

Ad. 6 Návrh usnesení: Valná hromada volí členem představenstva tyto osoby: RNDr. Marek Šoltés, Jiří Sluka, Ing. Štěpánka Černá, členem dozorčí rady tyto osoby: Ing. Tomáš Kopřiva, Miroslav Toman a Romana Valentová.
Zdůvodnění: Valná hromada volí členy orgánů společnosti po skončení jejich funkčního období.

Ad. 7 Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro rok 2016 Ing. Jana Koláře, bytem Gagarinova 14, 360 20 Karlovy Vary, č. oprávnění 0430
Zdůvodnění: Dle zákona č. 93/2009 O auditorech, §17 odst. 1 určuje auditora nejvyšší orgán společnosti – valná hromada.

Prezence akcionářů začíná v den a v místě konání valné hromady v 10.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři uvedení v okamžiku zahájení prezence akcionářů v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář se prokazuje průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře – právnické osoby navíc předloží originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců. Zmocněnec akcionáře se navíc prokáže plnou mocí k zastupování akcionáře na jednání a hlasování na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionáři mající akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle tohoto zákona.

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení