Společnost: BGS Energy Plus a.s. [IČ: 28089880]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
28.06.2016
Místo konání:
Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou

Udaje o společnosti:

Společnost:
BGS Energy Plus a.s.
IČ:
28089880
Adresa:
Zámecká 7
58291 Světlá nad Sázavou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

BGS Energy Plus a.s.

se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
IČO 280 89 880
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „Společnost“) tímto na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře podle §§ 366 a 367 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28. 6. 2016 od 10:00 hod. na adrese Horní Bohušice 853, Světlá nad Sázavou, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov – změna způsobu jednání za Společnost;
4. Projednání odstoupení Zdeňka Radila z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
5. Volba člena dozorčí rady Společnosti;
6. Závěr.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 9:30 hod. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence (originál nebo úředně ověřená kopie). Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 21. 6. 2016, a to v souladu s ust. čl. 13
odst. 1 stanov Společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem Společnosti k rozhodnému dni.

Valné hromady se účastní akcionáři, kteří byli jako vlastníci akcií Společnosti zapsáni u schovatele emise imobilizovaných cenných papírů Společnosti k rozhodnému dni. Akcionář na valné hromadě doloží, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, a to certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede držitelský účet.

Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení
ad 1)
Žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.

ad 2)
Bude navrženo zvolení orgánů valné hromady takto:
- předseda: JUDr. Ing. Zdeněk Radil
- zapisovatel: Mgr. Štěpán Schenk
- ověřovatelé zápisu: Radim Hrůza, Aleš Radil
- skrutátor: Hana Kohoutová
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby dle § 422 ZOK.

ad 3)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
Valná hromada Společnosti rozhoduje o následující změně stanov Společnosti:
Článek 4 odst. 1 nově zní:
Za společnost jedná a podepisuje představenstvo, a to společně dva členové představenstva.
Článek 16 odst. 2 nově zní:
Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
Článek 21 odst. 2 nově zní:
Funkční období člena dozorčí rady je pětileté a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
Článek 16 odst. 1 nově zní:
Představenstvo má dva členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
Článek 18 odst. 7 nově zní:
Představenstvo je způsobilé se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba prostá většina hlasů přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Odchylně od § 44 odst. 3 zákona o obchodních korporacích se stanoví, že v případě rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Pokud z těchto stanov nevyplývá něco jiného, hlasuje se zdvihnutím ruky.
Článek 20 odst. 1 nově zní:
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
Zdůvodnění: Je navrhována změna způsobu jednání za společnost, tak aby za ní jednali vždy alespoň dva členové představenstva zároveň. Počet členů představenstva se omezuje na 2, čímž by při rozhodování za společnost mělo dojít ke konsenzu všech členů představenstva, a členové představenstva budou nově voleni přímo valnou hromadou společnosti. Zároveň se při rovnosti hlasů vylučuje rozhodující hlas předsedy představenstva. Ostatní změny souvisejí se změnou mechanismu volby členů představenstva. Funkční období členů orgánů společnosti se navrhuje, aby bylo v souladu se zákonem a potřebami společnosti. Upozornění: Akcionáři mají právo, aby ve lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlédli zdarma do návrhu změny stanov.

ad 4)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
Valná hromada bere na vědomí odstoupení Zdeňka Radila z funkce člena dozorčí rady společnosti, a jeho výkon funkce končí s účinností k dnešnímu dni.
Zdůvodnění: Důvodem navržení shora uvedeného usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady je projednání odstoupení Zdeňka Radila z funkce člena dozorčí rady Společnosti v souladu s čl. 21 odst. 3 stanov Společnosti.

ad 5)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
Valná hromada volí Oksanu Batalovou, nar. 4.9.1983, bytem Krausova 605, Letňany, 199 00 Praha 9, do funkce člena dozorčí rady společnosti. Den vzniku funkce 28.6.2016.
Zdůvodnění: V závislosti na rezignaci člena dozorčí rady Zdeňka Radila a jejím projednáním valnou hromadou bude případně nutné zvolit nového člena dozorčí rady.

ad 6)
Není předkládán žádný návrh usnesení.

Ve Světlé nad Sázavou dne 7.6.2016

představenstvo Společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení