Společnost: ERFLEX, a.s. [IČ: 25675826]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
11.10.2016
Místo konání:
Advokátní kancelář Pitra Pýcha, Žatecká 41/4, Praha 1

Udaje o společnosti:

Společnost:
ERFLEX, a.s.
IČ:
25675826
Adresa:
Valentinská 92/3
11000 Praha 1

Text oznámení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ERFLEX, a.s., IČ: 256 75 826,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 15532
(dále jen „Společnost“).

Členové představenstva Společnosti oznamují, že dne 11.10.2016 v 10:00 hod se koná řádná valná hromada Společnosti v sídle advokátní kanceláře Pitra Pýcha, na adrese Praha 1, Žatecká 41/4 s tímto programem:
a) Zahájení valné hromady, kontrola podmínek usnášení valné hromady, prezentace účastníků.
b) Volba orgánů valné hromady.
c) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období od 1.4.2015 do 31.3.2016.
d) Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016.
e) Sdělení stanoviska dozorčí rady ke zprávě o vztazích za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016.
f) Schválení vyplacení jednorázových odměn členům představenstva a dozorčí rady za období od 1.4.2015 do 31.3.2016.
g) Volba člena dozorčí rady.

Pozvánka na tuto valnou hromadu a účetní závěrka Společnosti za období od 1.4.2015 do 31.3.2016 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.erflex.eu, a to až do konání valné hromady.

V rámci konání valné hromady se navrhuje přijetí těchto usnesení:
1. Schvaluje se účetní závěrka Společnosti za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016.
Odůvodnění: Účetní závěrka byla zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Valná hromada schvaluje účetní závěrku podle stanov i zákona.

2. Ztráta za účetní období od 1.4.2015 do 31.3.2016 ve výši v milionech -1,332.000,-Kč před zdaněním bude uhrazena ze zisku následujících let.
Odůvodnění: Předpokládá se, že společnost bude schopna dosaženou ztrátu uhradit v souvislosti se svojí podnikatelskou činností v budoucnu.

3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích představenstva Společnosti za období od 1.4.2015 do 31.3.2016
Odůvodnění: Dozorčí rada je povinna informovat valnou hromadu Společnosti o svém stanovisku, které se týká přezkumu zprávy o vztazích, která byla dozorčí radě předložena.

4. Schvaluje se vyplacení jednorázové odměny za výkon funkce předsedy představenstva Petru Horskému 35.000,- Kč, členům představenstva Daniele Hladké a Karlu Balcarovi 27.500,- Kč a členům dozorčí rady Iloně Veselé, Robertu Novosadovi a Jaroslavu Čechovi každému 7.000,- Kč a to za období od 1.4.2015 do 31.3.2016.

Odůvodnění: Členům orgánů Společnosti nebyla vyplacena žádná odměna v souvislosti s výkonem jejich funkce za výše uvedené období.

5. Do funkce člena dozorčí rady Společnosti je zvolena Klára Veselá, nar. 20.4.1973, bytem Šafaříkova 649/12, 500 02 Hradec Králové a dále Jaroslav Čech, nar. 28.4.1975, bytem Rezlerova 279, Praha 10.
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že předsedkyně dozorčí rady Ilona Veselá rezignovala na svoji funkci a Jaroslavu Čechovi uplynulo funkční období, je třeba doplnit dozorčí radu.

V Praze, dne 5.9.2016

Za správnost

_______________
Petr Horský
předseda představenstva

Soubor s oznámením


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení