Společnost: BGS Energy Plus a.s. [IČ: 28089880]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.11.2016
Místo konání:
Praha 1, Vodičkova 710/31

Udaje o společnosti:

Společnost:
BGS Energy Plus a.s.
IČ:
28089880
Adresa:
Zámecká 7
58291 Světlá nad Sázavou

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

BGS Energy Plus a.s.
se sídlem Světlá nad Sázavou, Zámecká 7, PSČ 582 91
IČO 28089880
zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2840

Představenstvo společnosti BGS Energy Plus a.s. (dále jen „Společnost“) tímto podle § 402 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 29.11.2016 od 11 hod. v advokátní kanceláři HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., na adrese Praha, Vodičkova 710/31, s následujícím programem jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba členů orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o změně stanov
4. Odvolání a volba členů představenstva
5. Odvolání a volba členů dozorčí rady
6. Změna rozhodnutí valné hromady ze dne 24.6.2016 o schválení účetní závěrky za rok 2015 a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
7. Závěr

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v místě jejího konání od 10,30 hod. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z obdobné evidence (originál nebo úředně ověřená kopie). Akcionáři – fyzické osoby se prokazují platným úředním průkazem (občanský průkaz nebo pas). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci (originál nebo úředně ověřená kopie), ze kterých vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 22.11.2016, a to v souladu s ust. čl.13 odst. 1 stanov Společnosti. Vykonávat akcionářská práva na valné hromadě (zejména, ale nejen, hlasovat) je oprávněna osoba, která byla akcionářem Společnosti k rozhodnému dni.
Valné hromady se účastní akcionáři, kteří byli jako vlastníci akcií Společnosti zapsáni u schovatele emise imobilizovaných cenných papírů Společnosti k rozhodnému dni. Akcionář na valné hromadě doloží, že byl akcionářem Společnosti k rozhodnému dni, a to certifikátem (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů v Polské republice, který pro něj jako pro vlastníka cenných papírů vede majetkový účet.
Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení
ad 1)
Žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Valná hromada bude zahájena a do okamžiku volby předsedy valné hromady řízena osobou pověřenou svolavatelem.
ad 2)
Žádný návrh usnesení.
Vyjádření představenstva: Do orgánů valné hromady (předseda, který současně provádí sčítání hlasů, zapisovatel a ověřovatel zápisu) budou navrženy osoby podle přítomnosti na valné hromadě.
ad 3)
Valná hromada Společnosti rozhoduje o následující změně stanov Společnosti:
Článek 4 odst. 1 nově zní:
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně v celém rozsahu.
Článek 11 odst. 2 písm. i) nově zní:
Volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
Článek 11 odst. 2 písm. k) nově zní:
Schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;
Článek 16 odst. 1 nově zní:
Představenstvo má jednoho člena. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
Článek 16 odst. 2 nově zní:
Funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
Článek 16 odst. 4 nově zní:
Odstoupí-li člen představenstva z funkce, nebo je-li odvolán, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
Článek 16 odst. 5 nově zní:
Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.
Článek 18 se mění tak, že se doplňuje první odstavec, který zní:
1.Ustanovení tohoto článku 18 se uplatní pouze v případě, že je představenstvo vícečlenné.
a ostatní dosavadní odstavce článku 18, tzn. dosavadní odstavce 1 – 10 se nově označují jako odstavce 2 - 11
Článek 20 odst. 1 nově zní:
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
Článek 21 odst. 2 nově zní:
Funkční období člena dozorčí rady je pětileté a zaniká v zákonem a těmito stanovami určených případech. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.

Zdůvodnění: Je navrhována změna modelu stanov z tzv. modelu německého na model anglický, kdy kompetence k volbě představenstva a kompetence ke schvalování smluv o výkonu funkcí a jiných plnění členům představenstva přechází z dozorčí rady na valnou hromadu. Počet členů představenstva se snižuje na 1. Ostatní změny souvisejí se změnou mechanismu volby členů představenstva. 5-ti leté funkční období členů orgánů společnosti se navrhuje z důvodu souladu se zákonem a potřebami společnosti. Upozornění: Akcionáři mají právo, aby ve lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady nahlédli zdarma do návrhu změny stanov.
ad 4)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
a) Valná hromada rozhodla o odvolání těchto členů představenstva:
ALEŠ RADIL, dat. nar. 2. února 1973, Pod Kadlečákem 1200, 582 91 Světlá nad Sázavou
RADIM HRŮZA, dat. nar. 1. října 1977. Horní Bohušice 1246, 582 91 Světlá nad Sázavou
OKSANA BATALOVA, dat. nar. 4. září 1983, Herlíkovická 1021/4, Kbely, 197 00 Praha 9
Den zániku funkce: 29.11.2016
b) Valná hromada rozhodla o volbě tohoto člena představenstva:
RADIM HRŮZA, dat. nar. 1. října 1977. Horní Bohušice 1246, 582 91 Světlá nad Sázavou
Den vzniku funkce: 29.11.2016

Zdůvodnění: Návrh je předkládán s ohledem na změnu počtu členů představenstva a s ohledem na navrhovanou změnu kompetence k volbě členů představenstva z dozorčí rady na valnou hromadu.

ad 5)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
a) Valná hromada rozhodla o odvolání člena dozorčí rady:
JUDr. Ing. ZDENĚK RADIL, dat. nar. 31. ledna 1975, Průhonická 217/31, Záběhlice, 106 00 Praha 10
Den zániku funkce: 29.11.2016
b) Valná hromada rozhodla o volbě člena dozorčí rady:
ROSTISLAV KOTLAS, dat. nar. 2.2.1972, Ledečská 2984, 580 01 Havlíčkův Brod
Den vzniku funkce: 29.11.2016
Zdůvodnění: Návrh je předkládán s ohledem na potřebu změny v obsazení dozorčí rady.

ad 6)
Bude navrženo k přijetí následující usnesení:
Valná hromada rozhoduje o zrušení rozhodnutí valné hromady společnosti, která se konala dne 24.6.2016, a to rozhodnutí přijaté pod body 5) a 6) pořadu jednání této valné hromady.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 a konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 v předloženém znění.
Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku dosaženého společností v roce 2015 – ztráty ve výši 163.340,39 Kč tak, že tato ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let, který je evidován na účtu č. 428.
Valná hromada schvaluje vypořádání celkové neuhrazené ztráty společnosti z minulých let, která je evidována k 31.12.2015 na účtu č. 429 ve výši 3.879.792,15 Kč, tak že tato ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku z minulých let, který je evidován na účtu č. 428.
Zůstatek nerozděleného zisku z minulých let po uhrazení celkové ztráty vykázané v minulých obdobích a ztráty vykázané za rok 2015 činí 11.230.054,91 Kč.
Zdůvodnění: Po schválení účetních závěrek za rok 2015 a schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 rozhodnutím valné hromady, která se konala dne 24.6.2016, bylo zjištěno, že v účetních závěrkách nebyly zohledněny všechny relevantní údaje a hospodářské výsledky roku 2015 z důvodu změny daňového poradce společnosti. Proto se opětovně předkládá ke schválení účetní závěrka za rok 2015 a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2015, které obsahují konečné a relevantní ekonomické ukazatele za rok 2015. Je proto navrhováno zrušení těchto rozhodnutí valné hromady konané dne 24.6.2015 a jejich opětovné schválení včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, jak vyplývá z návrhu rozhodnutí. Účetní závěrka společnosti a konsolidovaná účetní závěrka společnosti za rok 2015 je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.bgs-energy.cz.

Ve Světlé nad Sázavou dne 27.10.2016

představenstvo Společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení