Společnost: MOTOKOV a.s. v likvidaci [IČ: 00000949]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.05.2017
Místo konání:
Hotel ILF, Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 – Michle

Udaje o společnosti:

Společnost:
MOTOKOV a.s. v likvidaci
IČ:
00000949
Adresa:
Radlická 333/150
150 57 Praha 5

Text oznámení

Představenstvo společnosti
M O T O K O V a. s. v likvidaci
se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 00 949,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 223
(dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 26. května 2017 v 10.30 hod. v konferenční místnosti hotelu ILF na adrese Budějovická 743/15, 140 00 Praha 4 – Michle, s následujícím pořadem jednání:

1) Volba orgánů valné hromady.

2) Zpráva likvidátora o průběhu likvidace Společnosti za rok 2016 a záměrech na další období.

3) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a stanovisko ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

4) Schválení řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

5) Závěr.

K jednotlivým bodům pořadu jednání je navrhováno následující usnesení valné hromady.

K bodu programu č. 2:
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu likvidátora Společnosti za rok 2016.
Zdůvodnění: Jedná se o standardní materiál pro valnou hromadu v souladu s platnou legislativou. Představenstvo nemá ke zprávě připomínky.

K bodu programu č. 3:
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2016.
Zdůvodnění: Jedná se o standardní materiál pro valnou hromadu v souladu s platnou legislativou.

K bodu programu č. 4:
Usnesení: Valná hromada schvaluje předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016 a schvaluje předložený návrh na vypořádání ztráty za rok 2016.
Zdůvodnění: Z řádné účetní závěrky vyplývá, že Společnost vytvořila ztrátu, kterou představenstvo navrhuje zaúčtovat na účet neuhrazených ztrát minulých let.

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři Společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 19. května 2017, který je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (pozn. rozhodný den je významný pro uplatnění určitých práv spojených s akcií).
Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání od 10.00 hod. Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti, statutární orgán akcionáře-právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Zmocněnec zastupující fyzickou osobu je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, zmocněnec zastupující akcionáře-zahraniční osobu je povinen předložit plnou moc s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Zástupce právnické osoby je povinen předložit písemnou plnou moc, vystavenou statutárním orgánem zmocnitele, jehož podpis na plné moci musí být úředně ověřen, u zahraničních právnických osob s ověřovací doložkou a úředním překladem do českého jazyka. Z každé plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách v určitém období. Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě. Účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2016 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 25. 4. 2017 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hod. na adrese Radlická 333, Praha 5 po předchozím ohlášení na tel. 224 115 148 nebo na webových stránkách www.motokov.info.
.

Ing. Oldřich Perutka Ing. Jindřich Pich
předseda představenstva člen představenstva

Hlavní údaje řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)

Aktiva celkem 15 003 Pasiva celkem 15 003 Výnosy 5
Z toho: Z toho: Náklady 155
Stálá aktiva 0 Vlastní kapitál 8 998 Hospodářský
Oběžná aktiva 14 996 Cizí zdroje 6 005 výsledek - 150
Ostatní aktiva 7 Ostatní pasiva 0

Hlavní údaje zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016

V roce 2016 měla Společnost obchodní vztahy s jednou propojenou osobou: Československá obchodní banka, a. s. Společnosti z těchto vztahů nevznikla žádná újma.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení