Společnost: E4U a.s. [IČ: 28127781]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
08.06.2017
Místo konání:
Dubňany

Udaje o společnosti:

Společnost:
E4U a.s.
IČ:
28127781
Adresa:
Hodonínská 1624
696 03 Dubňany

Text oznámení

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo akciové společnosti

E4U a.s.
sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03
IČO: 281 27 781
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 08.06.2017 od 13:00 hodin v salonku Sportcentra Želva v Dubňanech, na adrese Hodonínská 1680, 696 03 Dubňany.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01 2016 do 31.12.2016, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku
6. Schválení auditorské společnosti (změna auditora)
7. Další informace představenstva společnosti
8. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 08.06.2017 od 12:00 hodin v místě konání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů mající zaknihované akcie společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 01.06.2017. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti.
Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

Doklady, kterými se prokazuje zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec, musejí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Formulář plné moci se nachází na www.e4u.cz.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jednosto korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Počet akcií vydaných společností je 2 391 640 ks, celkový počet hlasů 2 391 640. Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě na emailové adrese společnosti info@e4u.cz.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 2 pořadu - Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu), rozhodnutí, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů

Návrh usnesení:

»Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Petra Neubauera, zapisovatelem pana Mgr. Michala Pavlase, ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Jelínka a pana Radka Maléře a osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Petra Bínu a pana Ing. Jiřího Hřibu. «

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

b) k bodu 3 pořadu - Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku. «

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

c) k bodu 4 pořadu - Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na rozdělení zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. «

Zdůvodnění:

Dozorčí rada předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu (vyjádření) dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku zpracovaných představenstvem společnosti.

d) k bodu 5 pořadu - Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení podílu na zisku a splatnosti a místě vyplacení podílu na zisku

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje:
1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 01.01.2016 do 31.12.2016 přezkoumanou auditorem;

2. rozdělení zisku E4U a.s.:

HV (zisk) E4U a.s. za období roku 2016: 13 193 429,- Kč

Výplata podílu na zisku: 13 393 184,- Kč

Pro výplatu podílu na zisku tak bude použit celý zisk roku 2016 (ve výši 13 193 429,- Kč) a část nerozděleného zisku minulých let (ve výši 199 755,- Kč).

3. výši a způsob výplat podílu na zisku:
a) Administrátorem výplaty podílu na zisku bude společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.
b) celkově vyplacený podíl na zisku ve výši 5,60 Kč na jednu akcii bude vyplacen následovně:
5,60 Kč/akcii s výplatním dnem 29.9.2017 a rozhodným dnem 22.9.2017.
c) podíl na zisku bude vyplacen akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů k rozhodnému dni bezhotovostním převodem. «

Zdůvodnění:
Společnost navrhuje v souladu s dlouhodobou politikou vyplatit podíl na zisku v nezměněné výši. E4U a. s. vlastní dceřinou společnost SANERGIE a. s. a většina zisku vytvořeného operativní činností zůstává dlouhodobě na úrovni dceřiné společnosti. Dle konsolidované účetní závěrky celé skupiny je výše celkového nerozděleného zisku k 31.12.2016 celkem 39 726 tis. Kč. Výplata podílu na zisku v nezměněné výši je proto v souladu s dividendovou politikou a nepromítne se nijak do operativní činnosti firmy.

Účetní závěrka v plném rozsahu, včetně rozvahy, za rok 2016 jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady od 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Všechny dokumenty jsou akcionářům k dispozici ode dne zveřejnění tohoto oznámení do dne konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.e4u.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

e) k bodu 6 pořadu – Schválení auditorské společnosti (změna auditora)

Návrh usnesení:

»Valná hromada schvaluje na návrh představenstva následující auditorskou společnost, která bude ověřovat účetní závěrky k 31.12.2017 a v následujících letech:

BDO Audit s. r. o., Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4, IČO 453 14 381, «

Zdůvodnění:
Změna auditorské společnosti vychází ze zákona. Společnost BDO Audit s. r. o. byla vybrána představenstvem na základě kvalitativních a cenových kritérií.

V Dubňanech, dne 1.5.2017

Ing. Petr Bína, předseda představenstva
Ing. Aleš Jelínek, člen představenstva
Ing. Jiří Hřiba, člen představenstva


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení