Společnost: Firstinvest holding, a.s. [IČ: 48533696]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
30.11.2023
Místo konání:

Udaje o společnosti:

Společnost:
Firstinvest holding, a.s.
IČ:
48533696
Adresa:
Hlubčická 147/8
79401 Krnov

Text oznámení

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Firstinvest holding, a.s., se sídlem v Krnově, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01, IČ: 48533696, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 847

svolává
řádnou valnou hromadu

na den 30.11.2023 v 9:30 hodin do kanceláře předsedy představenstva v sídle společnosti na adrese Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 147/8, PSČ 794 01.

Program jednání valné hromady:
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva
4. Schválení pravidel pro odměňování předsedy představenstva
5. Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
6. Schválení pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady
7. Závěr valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

ad bod č. 1 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení.
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

ad bod č. 2 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. volí: 1) za předsedu valné hromady: Jiřího Čajana, 2) za zapisovatele: Annu Navrátilovou, 3) za ověřovatele zápisu: Jiřího Čajana (valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. rozhodla, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba), a 4) za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Jana Čepa“

Zdůvodnění: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ust. § 422 ZOK. Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to nezbytné s ohledem na neúčast některých osob navržených do orgánů valné hromady.

ad bod č. 3 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva, uzavíranou mezi společností a panem Jiřím Čajanem, dat. nar. 26. 07. 1967, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Rooseveltova 685/21, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 1 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena (předsedy) představenstva (včetně jejích změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a panem Jiřím Čajanem, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Text smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky a je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněn v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz.

ad bod č. 4 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje pravidla pro odměňování předsedy představenstva (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi představenstva, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva) panu Jiřímu Čajanovi, dat. nar. 26.07.1967, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Rooseveltova 685/21, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 2 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o odměňování člena (předsedy) představenstva (včetně jeho změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh pravidel pro odměňování předsedy představenstva (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi představenstva, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích) z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva. Předsedovi představenstva s účinností od 01. 12. 2023 náleží pevná (pravidelná) měsíční odměna ve výši 40.000, Kč. Předkládaná pravidla pro odměňování předsedy představenstva budou použita (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva) pro odměňování pana Jiřího Čajana jakožto předsedy představenstva, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) pravidel pro odměňování předsedy představenstva. Text pravidel pro odměňování člena představenstva tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

ad bod č. 5 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady, uzavíranou mezi společností a paní Gabrielou Čepovou, dat. nar. 29. 08. 1971, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2371/22, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 3 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena (předsedy) dozorčí rady (včetně jejích změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a paní Gabrielou Čepovou, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Text smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady tvoří přílohu č. 3 této pozvánky a je pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně je uveřejněn v souladu s ust. § 407 odst. 3 ZOK na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz.

ad bod č. 6 pořadu jednání:
Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti Firstinvest holding, a.s. schvaluje pravidla pro odměňování předsedy dozorčí rady (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi dozorčí rady, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích), na základě nichž budou vypláceny odměny a poskytována věcná a další plnění (z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady) paní Gabriele Čepové, dat. nar. 29. 08. 1971, bytem na adrese Pod Bezručovým vrchem, Pod Ježníkem 2371/22, 794 01 Krnov, ve znění předloženém představenstvem v souladu s přílohou č. 4 této pozvánky.“

Zdůvodnění: Rozhodnutí o odměňování člena (předsedy) dozorčí rady (včetně jeho změn) je v souladu s ust. § 59 a násl. ZOK a stanovami společnosti v působnosti valné hromady. Valné hromadě se předkládá ke schválení návrh pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady (obsahující údaje o odměňování, zejména pak vymezení všech složek odměn (včetně věcných plnění a dalších plnění), které náleží nebo mohou náležet předsedovi dozorčí rady, určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby, a určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku anebo jiných vlastních zdrojích) z titulu smlouvy o výkonu funkce předsedy dozorčí rady. Předsedovi dozorčí rady s účinností od 01. 12. 2023 náleží pevná (pravidelná) měsíční odměna ve výši 20.000, Kč. Předkládaná pravidla pro odměňování předsedy dozorčí rady budou použita (jakožto příloha ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady) pro odměňování paní Gabriely Čepové jakožto předsedy dozorčí rady, dokud valná hromada neschválí jiný návrh (či změnu) pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady. Text pravidel pro odměňování předsedy dozorčí rady tvoří přílohu č. 4 této pozvánky.

ad bod č. 7 pořadu jednání:
Návrh usnesení: Bez usnesení.
Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok.

Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 9:00 hodin v místě konání valné hromady.
Akcionář se může účastnit valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společností pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývají údaje dle předchozí věty. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární orgán akcionáře - právnické osoby předkládá aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 (slovy: tří) měsíců. Akcionáři, jejich statutární orgány a zástupci na základě písemné plné moci prokazují svou totožnost platnými úředními doklady (občanský průkaz, cestovní pas)

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou obsahovou součást této pozvánky:
Příloha č. 1: vzorová smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
Příloha č. 2: pravidla pro odměňování předsedy představenstva
Příloha č. 3: vzorová smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady
Přílona č. 4: pravidla pro odměňování předsedy dozorčí rady
Přílohy č.1 až č.4 jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí zdarma po dobu 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 09:00 do 13:00 hodin v sídle společnosti Firstinvest holding, a.s. a současně jsou uveřejněny na jejích internetových stránkách www.firstinvest.cz. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopií zmíněných dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.
Představenstvo společnosti Firstinvest holding, a.s.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení