Společnost: CertiCon a.s. [IČ: 25083341]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
29.06.2001
Místo konání:
Praha 3, Milešovská 6

Udaje o společnosti:

Společnost:
CertiCon a.s.
IČ:
25083341
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Schválení orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů

zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok

2000, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2000, návrhu na

rozdělení zisku a záměru pro nejbližší období

4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2000

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti,

řádné a účetní závěrky za rok 2000

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

7. Rozhodnutí o změně stanov

8. Závěr

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat

od 8:15 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci

prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce

povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře,

kterého zastupuje.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti

s účastí na valné hromadě.

Valné hromadě je představenstvem společnosti navrhována změna stanov

spočívající v přizpůsobení stanov novému znění obchodního zákoníku, jež

vyplývá ze zákona č. 370/2000 Sb.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení