Společnost: DAKO-CZ, a.s. [IČ: 46505091]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
03.05.2002
Místo konání:
Třemošnice, Budovatelů 323

Udaje o společnosti:

Společnost:
DAKO-CZ, a.s.
IČ:
46505091
Adresa:

Text oznámení

PROGRAM JEDNÁNÍ :

1. Zahájení, organizační záležitosti a ověření usnášeníschopnosti mimořádné valné hromady

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů mimořádné valné hromady

3. Projednání a rozhodnutí o návrhu na omezení převoditelnosti kmenových akcií znějících na jméno

4. Změna stanov vyvolaná schválením bodu 3 tohoto programu

5. Závěr a ukončení mimořádné valné hromady

K bodu 4 – Charakteristika navrhovaných změn stanov:

a) Do článku 6 odstavec 1 se vkládá:

Převoditelnost kmenových akcií společnosti znějících na jméno je vázána na předchozí souhlas představenstva.

b) Do článku 14 odstavec 3 se vkládá písmeno n) tohoto znění: n) rozhodovat o udělení souhlasu ke smlouvě o převodu akcií znějících na jméno

Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři DAKO-CZ, a.s., kteří budou uvedeni ve výpisu z účtu emitenta v den rozhodný k účasti na valné hromadě. Rozhodným dnem pro akcionáře je sedmý kalendářní den před dnem konání valné hromady.

Akcionáři se na valné hromadě prokáží platným průkazem totožnosti, zmocněnci úředně ověřenou písemnou plnou mocí od všech akcionářů, které zastupují. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce musí navíc předložit výpis z obchodního rejstříku, ne starší 2 měsíců. Není-li statutární zástupce přítomen osobně, prokáže se zmocněnec plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem, oprávněným zavazovat společnost, na níž je podpis statutárního zástupce úředně ověřen. Akcionáři se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení