Společnost: CertiCon a.s. [IČ: 25083341]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
26.06.2002
Místo konání:
Praha 2, Václavská 12

Udaje o společnosti:

Společnost:
CertiCon a.s.
IČ:
25083341
Adresa:

Text oznámení

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2001, o stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2001, návrhu na rozdělení zisku a záměru pro nejbližší období

4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2001

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, řádné a účetní závěrky za rok 2001

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku

7. Různé

8. Závěr

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dle programu v místě konání valné hromady. Akcionář se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře, kterého zastupuje.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení