Společnost: Lesní společnost Plasy, a. s. [IČ: 45351953]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - mimořádná
Datum konání:
14.11.2003
Místo konání:
Soběslav, Na Pískách 488/II

Udaje o společnosti:

Společnost:
Lesní společnost Plasy, a. s.
IČ:
45351953
Adresa:

Text oznámení

Představenstvo společnosti Lesní společnost Plasy, a.s.

se sídlem Plasy 8, okres Plzeň - sever, PSČ 331 11,

IČ: 45 35 19 53

svolává na základě žádosti akcionáře a v souladu s ustanovením §182, odst. 1, písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 14.11.2003 od 11.00 hod. v sídle společnosti Rašelina, a.s., Na Pískách 488/II, Soběslav

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2. Návrhy na volbu předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů, jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a jejich schválení.

3. Rozhodnutí o odkupu vlastních akcií společnosti dle § 161 a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění a jeho schválení.

4. Návrh na změnu stanov společnosti a jeho schválení.

5. Závěr.

Registrace účastníků - akcionářů bude probíhat od 10.45 hod. do 11.00 hod. v místě konání valné hromady.

Práva spojená s akciemi v listinné podobě na majitele včetně práva účastnit se valné hromady vykonává ten, kdo je předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie jsou pro něho uloženy podle zvláštního právního předpisu, pokud zákon nestanoví jinak, k rozhodnému dni.

Rozhodným dnem je den konání valné hromady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, osobou oprávněnou za něj jednat anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být odevzdána při prezenci, podpis na této plné moci musí být úředně ověřen a toto ověření nesmí být starší než 6 měsíců od data konání valné hromady. Zástupcem akcionáře na základě plné moci nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Všichni přítomní akcionáři, se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, osoby jednající jménem právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat (např. výpis z obchodního rejstříku nebo doklad o volbě starosty). Zmocněnci dále odevzdávají plnou moc dle předchozího odstavce. Zmocněnci právnických osob odevzdávají také doklad prokazující oprávnění osoby nebo osob tuto plnou moc podepsat. Tento doklad nesmí být starší než 6 měsíců před datem konání valné hromady.

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování a případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení valnou hromadou.

Zveřejnil

Představenstvo společnosti


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení