Společnost: Obalex Znojmo, a.s. [IČ: 46347054]

Oznámení

Typ:
Valná hromada - řádná
Datum konání:
22.06.2004
Místo konání:
Znojmo, Průmyslová 715/24

Udaje o společnosti:

Společnost:
Obalex Znojmo, a.s.
IČ:
46347054
Adresa:

Text oznámení

Oznámení o konání řádné valné hromady

Obalex Znojmo, a.s. Průmyslová 715/24, 669 02 Znojmo

Představenstvo společnosti

na základě ustanovení čl. 11 odst. 1 stanov akciové společnosti

Obalex Znojmo, a.s.

se sídlem Znojmo, Průmyslová 715/24, IČ: 46347054

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se uskuteční dne 22.6.2004 od 17,00 hod.

v sídle společnosti na Průmyslové ulici 715/24, ve Znojmě.

Presentace akcionářů valné hromady bude probíhat v místě jejího konání od 16,30 hod.

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Schválení jednacího řádu

3. Volba předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

4. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady pro rok 2003 a 2004

5. Schválení pravidel pro doplňování sociálního fondu pro r. 2004-2007

6. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za r. 2003, podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za r. 2003 a návrh na rozdělení zisku

7. Stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku, zpráva o činnosti dozorčí rady

8. Schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku

9. Hlavní směry hospodářské politiky a obchodně finanční plán pro r. 2004

10. Závěr

Stanovy budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 15.6.2004

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě buď osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu či jeho členů, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. V případě zastoupení akcionáře statutárním orgánem či jeho členy nebo v případě plné moci udělené statutárním orgánem musí být výpisem z obchodního rejstříku identifikován statutární orgán či jeho členové. Akcionáři či jejich zástupci prokazují svou totožnost předložením občanského průkazu nebo cestovního pasu.

Valná hromada je způsobilá se usnášet při účasti akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než jednu polovinu základního jmění společnosti.

Ve Znojmě dne 18.5.2004

RNDr. J. Nekvasil v.r. Ing. M. Svobodová v.r.

předseda představenstva místopředseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za r. 2003 v tis. Kč:

Stálá aktiva 166 243 Vlastní kapitál 704 373

Oběžná aktiva 661 733 Cizí zdroje 132 461

Ostatní aktiva 8 864 Ostatní pasiva 6

Aktiva celkem 836 840 Pasiva celkem 836 840

Výnosy 657 565

Náklady 617 129

Hospodářský výsledek za účetní období 40 436


Úvodník

Vítejte na stránkách pro svolávání valných hromad akciových společností. Pro firmy, které chtějí splnit informační povinnost v souladu se zákonem i po 1.1.2014. Pro akcionáře, kteří při efektivním výkonu svých práv dokáží ocenit přínos moderních technologií.

Potřebujete oznámení zveřejnit co nejdříve? Nemáte čas vyplňovat formulář?
Potřebujete upravit údaje v textu před jeho zveřejněním? Od roku 2001 poskytujeme spolehlivé a kvalitní služby, které umožňují rychlé a jednoduché splnění informační povinnosti firem.

Zveřejnit pozvánku na valnou hromadu stojí 5000,- Kč bez DPH, všechny ostatní typy firemních oznámení stojí 1000,- Kč bez DPH. Autorizace zveřejnění je vystavena spolu s dokladem o platbě.

V případě dalších dotazů jsme Vám plně k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Vaši návštěvu a přeji Vám pěkný den

PhDr. Jana Lešikarová
šéfredaktorka

adresa redakce :
VALNEHROMADY.CZ
Dlouhá 325, P.O.Box 13,
390 01 Tábor

tel: +420 381 210 393,
fax +420 381 210 440,
mail:oznameni@valnehromady.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení